Archive

Quay lại trang chủ
ISO 14001:2015

ISO14001:2015 Hướng dẫn nhóm thực hành đánh giá về Rủi ro và cơ hội (IAF và ISO/TC207/SC1)

6.1.1 Tổng quát Yêu cầu Tổ chức phải thiết lập, thực hiện và duy trì (các) quá trình cần thiết để đáp ứng yêu cầu trong 6.1.1 đến 6.1.4 . Khi

ISO 14001:2015

Hướng dẫn ISO và IAF về hướng dẫn đánh giá hoạt động cải tiến ISO 14001:2015

14001:2015 Hướng dẫn nhóm thực hành đánh giá về  Sự cải tiến Sự cải tiến Yêu cầu 10.1 Tổng quát Tổ chức phải xác định các cơ hội cải tiến

ISO 14001:2015

Giải thích Quá trình thuê ngoài theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 của Tiểu ban ISO/TC 207/SC 1

Yêu cầu quá trình thuê ngoài là mới đối với ISO 14001 trong phiên bản 2015. Các yêu cầu đối với các quá trình thuê ngoài được nêu trong Khoản

ISO 14001:2015

Giải thích về vòng đời sản phẩm của tiêu ban ISO/TC 207/SC 1

Viễn cảnh vòng đời – ISO 14001 bao gồm những gì Tại sao bao gồm quan điểm vòng đời? Theo ISO 14001 – Phương pháp tiếp cận có hệ thống đối

ISO 14001:2015

Diễn giải một số Câu hỏi về ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 ISO/TC 207/SC 1 soát xét diễn giải 2020 Phiên bản – Tháng 3 năm 2021 Giới thiệu Để giúp làm rõ mục đích của ISO 14001:2015, quy trình

ISO 14001:2015

Câu hỏi thường gặp về ISO 14001:2015

Những câu hỏi thường gặp này được thiết kế để cung cấp thêm thông tin chi tiết cho người dùng ISO 14001:2015 và dựa trên các đề xuất được các