ISO 14001:2015

Quay lại trang chủ
ISO 14001:2015

ISO 45001:2018 – ĐK 9 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá Yêu cầu của tiêu chuẩn Các yêu cầu liên quan : Hiệu suất OHS cần được theo dõi, đo lường,

ISO 14001:2015 ISO 22 000 : 2018 ISO 9001:2015

XÁC ĐỊNH TRI THỨC (TRI THỨC TỔ CHỨC).

1. TỔNG QUAN VỀ TRI THỨC Trong điều khoản 7.2 tiêu chuẩn ISO 9001:2015 yêu cầu tổ chức phải xác định năng lực cần thiết của những người thực hiện

ISO 14001:2015

ISO 14001: 2015 – ĐIỀU KHOẢN – 10  CẢI TIẾN

ISO 14001: 2015 – ĐIỀU KHOẢN – 10  CẢI TIẾN 10.1  KHÁI QUÁT   XÁC ĐỊNH CÁC CƠ HỘI CẢI TIẾN EMS (10.1) Tiêu chuẩn yêu cầu Tiêu chuẩn yêu cầu:

ISO 14001:2015

ISO 14001: 2015 – ĐIỀU KHOẢN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ VÀ XEM XÉT LÃNH ĐẠO

ISO 14001: 2015 ĐIỀU KHOẢN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ VÀ XEM XÉT LÃNH ĐẠO 9.2  ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ   Yêu cầu trong điều khoản đánh giá nội bộ tương tự

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 – 9.1.2 ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ

9.1.2 ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ   TỔ CHỨC PHẢI THIẾT LẬP, THỰC HIỆN VÀ DUY TRÌ QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ (9.1.2) Tiêu chuẩn yêu cầu Tiêu chuẩn yêu

ISO 14001:2015

ISO 14001: 2015 – ĐIỀU KHOẢN 9.1.1  THEO DÕI, ĐO LƯỜNG, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ

ISO 14001: 2015 – ĐIỀU KHOẢN  9.1.1  THEO DÕI, ĐO LƯỜNG, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC PHẢI THEO DÕI, ĐO LƯỜNG, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

ISO 14001:2015

ISO 14001: 2015 – ĐIỀU KHOẢN 8.2. CHUẨN BỊ SẴN SÀNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP

ISO 14001: 2015 – ĐIỀU KHOẢN 8.2. CHUẨN BỊ SẴN SÀNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP Bài viết này tôi chỉ giải thích về tiêu chuẩn, riêng phần kỹ

ISO 14001:2015

ISO 14001: 2015 – ĐIỀU KHOẢN – 8.1. HOẠCH ĐỊNH VÀ KIỂM SOÁT VẬN HÀNH

ISO 14001: 2015 – ĐIỀU KHOẢN – 8.1. HOẠCH ĐỊNH VÀ KIỂM SOÁT VẬN HÀNH   THIẾT LẬP, THỰC HIỆN, KIỂM SOÁT VÀ DUY TRÌ CÁC QUÁ TRÌNH CẦN THIẾT