ISO 14001:2015

Quay lại trang chủ
ISO 14001:2015

Phạm vi ISO 14001 có cho phép loại trừ không?

Nhiều người tranh luận rằng, liệu phạm vi hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 có cho phép không áp dụng ở một hoạt động, phòng

Hệ Thống Quản Lý theo ISO ISO 14001:2015 ISO 22 000 : 2018 ISO 45001:2018 ISO 9001:2015

Ví dụ về cách thức xem xét biến đổi khí hậu trong ISO 9001

Xem xét biến đổi khí hậu là một yêu cầu được bổ sung trong điều khoản 4.1 và 4.2 của tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý do

Hệ Thống Quản Lý theo ISO ISO 14001:2015 ISO 22 000 : 2018 ISO 45001:2018 ISO 9001:2015

CHIA SẼ KINH NGHIỆM ĐỌC VÀ HIỂU TIÊU CHUẨN HỆ THỐNG QUẢN LÝ THEO ISO

Để đọc và hiểu được một tiêu chuẩn hệ thống quản lý của Uỷ ban tiêu chuẩn ISO là một vấn đề không hề đơn giản đối với người mới

ISO 14001:2015 ISO 22 000 : 2018 ISO 45001:2018 ISO 9001:2015

SỬ DỤNG DẤU CHỨNG NHẬN VÀ CÁC THÔNG TIN CHỨNG NHẬN TRÊN BAO BÌ SẢN PHẨM

Về sử dụng dấu chứng nhận và các thông tin chứng nhận trên bao bì sản phẩm được chia là ba nhóm: Nhóm 1: gồm các tiêu chuẩn như ISO

ISO 14001:2015

ISO14001:2015 Hướng dẫn nhóm thực hành đánh giá về: Quan điểm đánh giá vòng đời

ISO14001:2015 Hướng dẫn nhóm thực hành đánh giá về Quan điểm vòng đời kiểm toán Yêu cầu đối với quan điểm Vòng đời được nêu trên hai điều khoản viz.

ISO 14001:2015

ISO14001:2015 Hướng dẫn nhóm thực hành đánh giá về Rủi ro và cơ hội (IAF và ISO/TC207/SC1)

6.1.1 Tổng quát Yêu cầu Tổ chức phải thiết lập, thực hiện và duy trì (các) quá trình cần thiết để đáp ứng yêu cầu trong 6.1.1 đến 6.1.4 . Khi

ISO 14001:2015

Hướng dẫn ISO và IAF về hướng dẫn đánh giá hoạt động cải tiến ISO 14001:2015

14001:2015 Hướng dẫn nhóm thực hành đánh giá về  Sự cải tiến Sự cải tiến Yêu cầu 10.1 Tổng quát Tổ chức phải xác định các cơ hội cải tiến

ISO 14001:2015

Giải thích Quá trình thuê ngoài theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 của Tiểu ban ISO/TC 207/SC 1

Yêu cầu quá trình thuê ngoài là mới đối với ISO 14001 trong phiên bản 2015. Các yêu cầu đối với các quá trình thuê ngoài được nêu trong Khoản

ISO 14001:2015

Giải thích về vòng đời sản phẩm của tiêu ban ISO/TC 207/SC 1

Viễn cảnh vòng đời – ISO 14001 bao gồm những gì Tại sao bao gồm quan điểm vòng đời? Theo ISO 14001 – Phương pháp tiếp cận có hệ thống đối