Hệ Thống Quản Lý theo ISO

Quay lại trang chủ
ISO 22 000 : 2018

Ví dụ về phân tích mối nguy an toàn thực phẩm – ISO 22000:2018

Hiện tại, Một số doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:2018, tuy nhiên bảng phân tích môi nguy sử dụng theo tiêu chuẩn HACCP biên bản 2003 nên chưa

ISO 45001:2018

ISO 45001 – CHƯƠNG 10 – CẢI TIẾN LIÊN TỤC

Điều khoản 10 là một điều khoản mới theo HLS và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải tiến liên tục trong bối cảnh của hệ thống quản lý.

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018 – ĐK 9 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá Yêu cầu của tiêu chuẩn Các yêu cầu liên quan : Hiệu suất OHS cần được theo dõi, đo lường,

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 – ĐK 8 HOẠCH ĐỊNH VÀ KIỂM SOÁT VIỆC THỰC HIỆN

  Điều khoản 8 bao gồm các yêu cầu đối với việc lập kế hoạch và kiểm soát việc thực hiện 8.1 Lập kế hoạch và kiểm soát việc thực

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 – Điều khoản 7 – HỖ TRỢ

Điều khoản “Hỗ trợ” bao gồm các quy định về nguồn lực, năng lực, nhận thức, trao đổi thông tin và thông tin dạng văn bản 7.1 Nguồn lực Yêu

ISO 45001:2018

ISO 45001 – ĐK 6 HOẠCH ĐỊNH

Các hoạt động lập kế hoạch cho OHSMS được thảo luận trong điều khoản 6, đây là điều khoản thay thế “Hành động phòng ngừa” trong tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007.

ISO 45001:2018

ISO 45001 – ĐK 5 – SỰ LÃNH ĐẠO

5.1 Lãnh đạo và cam kết Yêu cầu của tiêu chuẩn Lãnh đạo cao nhất phải chịu trách nhiệm quản lý liên quan đến OHSMS và thể hiện cam kết

ISO 45001:2018

ISO 45001 – ĐK 4. XÁC ĐỊNH BỐI CẢNH CỦA TỔ CHỨC

Các yêu cầu từ Chương này đối với việc xác định ngữ cảnh của tổ chức và là điều kiện tiên quyết để xác định phạm vi và thiết kế

ISO 22 000 : 2018

PHỤ LỤC 7 – PHỤ LỤC 12 (END) FISH AND FISHERY PRODUCTS – HAZARDS AND CONTROLS GUIDANCE FDA

PHỤ LỤC 7: các mầm bệnh do vi khuẩn và vi rút gây ra là mối quan tâm lớn nhất trong chế biến thủy sản – ảnh hưởng đến sức