BÀI ĐĂNG

Quay lại trang chủ
ISO 22 000 : 2018

Sửa đổi ISO 22000:2018, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với mọi tổ chức trong chuỗi thực phẩm sẽ được triển khai vào năm 2024

ISO/TC34/SC17 tại cuộc họp toàn thể lần thứ 13 tại Singapore vào ngày 15 tháng 11 năm 2023 đã đồng ý triển khai bản sửa đổi ISO 22000. Một nhóm

ISO 9001:2015

NHỮNG THAY ĐỔI NÀO CHO ISO 9001:2015

Định kỳ 5 năm tiêu chuẩn ISO 9001 có sự xem xét một lần để xác nhận sự phù hợp của tiêu chuẩn trong bối cảnh mới. Cuốc khảo sát

ISO 22 000 : 2018

Bản dịch Food code 2022 của FDA

Tài liệu này được dịch từ tài liệu FOOD CODE 2022 của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoà kỳ. Tài liệu được dịch dựa trên google translate

ISO 14001:2015 ISO 22 000 : 2018 ISO 45001:2018 ISO 9001:2015

SỬ DỤNG DẤU CHỨNG NHẬN VÀ CÁC THÔNG TIN CHỨNG NHẬN TRÊN BAO BÌ SẢN PHẨM

Về sử dụng dấu chứng nhận và các thông tin chứng nhận trên bao bì sản phẩm được chia là ba nhóm: Nhóm 1: gồm các tiêu chuẩn như ISO

ISO 14001:2015

ISO14001:2015 Hướng dẫn nhóm thực hành đánh giá về: Quan điểm đánh giá vòng đời

ISO14001:2015 Hướng dẫn nhóm thực hành đánh giá về Quan điểm vòng đời kiểm toán Yêu cầu đối với quan điểm Vòng đời được nêu trên hai điều khoản viz.

ISO 14001:2015

ISO14001:2015 Hướng dẫn nhóm thực hành đánh giá về Rủi ro và cơ hội (IAF và ISO/TC207/SC1)

6.1.1 Tổng quát Yêu cầu Tổ chức phải thiết lập, thực hiện và duy trì (các) quá trình cần thiết để đáp ứng yêu cầu trong 6.1.1 đến 6.1.4 . Khi

ISO 14001:2015

Hướng dẫn ISO và IAF về hướng dẫn đánh giá hoạt động cải tiến ISO 14001:2015

14001:2015 Hướng dẫn nhóm thực hành đánh giá về  Sự cải tiến Sự cải tiến Yêu cầu 10.1 Tổng quát Tổ chức phải xác định các cơ hội cải tiến

ISO 14001:2015

Giải thích Quá trình thuê ngoài theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 của Tiểu ban ISO/TC 207/SC 1

Yêu cầu quá trình thuê ngoài là mới đối với ISO 14001 trong phiên bản 2015. Các yêu cầu đối với các quá trình thuê ngoài được nêu trong Khoản

ISO 14001:2015

Giải thích về vòng đời sản phẩm của tiêu ban ISO/TC 207/SC 1

Viễn cảnh vòng đời – ISO 14001 bao gồm những gì Tại sao bao gồm quan điểm vòng đời? Theo ISO 14001 – Phương pháp tiếp cận có hệ thống đối

ISO 14001:2015

Diễn giải một số Câu hỏi về ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 ISO/TC 207/SC 1 soát xét diễn giải 2020 Phiên bản – Tháng 3 năm 2021 Giới thiệu Để giúp làm rõ mục đích của ISO 14001:2015, quy trình