ISO 9001:2015

Quay lại trang chủ
Hệ Thống Quản Lý theo ISO ISO 14001:2015 ISO 22 000 : 2018 ISO 45001:2018 ISO 9001:2015

Ví dụ về cách thức xem xét biến đổi khí hậu trong ISO 9001

Xem xét biến đổi khí hậu là một yêu cầu được bổ sung trong điều khoản 4.1 và 4.2 của tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý do

ISO 9001:2015

PHÂN BIỆT RỦI RO VÀ CƠ HỘI THEO ISO/CD 9001 (2024)

Trong phiên bản ISO/CD 9001 đã tách biệt Rủi ro và Cơ hội thành hai điều khoản khác nhau, điều này nói lên rằng, Rủi ro và cơ hội là

ISO 9001:2015

Khái quát một số thay đổi của bản dự thảo tiêu chuẩn ISO 9001:2026

Nhìn chung, phiên bản CD của tiêu chuẩn ISO 9001 có sự điều chỉnh nhỏ nhằm làm rõ các khía cạnh chồng chéo về rủi ro và cơ hội, các

Hệ Thống Quản Lý theo ISO ISO 14001:2015 ISO 22 000 : 2018 ISO 45001:2018 ISO 9001:2015

CHIA SẼ KINH NGHIỆM ĐỌC VÀ HIỂU TIÊU CHUẨN HỆ THỐNG QUẢN LÝ THEO ISO

Để đọc và hiểu được một tiêu chuẩn hệ thống quản lý của Uỷ ban tiêu chuẩn ISO là một vấn đề không hề đơn giản đối với người mới

ISO 9001:2015

Đánh giá các vấn đề về Biến đổi khí hậu trong ISO 9001

Hướng dẫn của Nhóm Thực hành Đánh giá ISO 9001 về: Đánh giá các vấn đề về Biến đổi khí hậu trong ISO 9001 Là một phần trong cam kết hành

ISO 9001:2015

NHỮNG THAY ĐỔI NÀO CHO ISO 9001:2015

Định kỳ 5 năm tiêu chuẩn ISO 9001 có sự xem xét một lần để xác nhận sự phù hợp của tiêu chuẩn trong bối cảnh mới. Cuốc khảo sát

ISO 14001:2015 ISO 22 000 : 2018 ISO 45001:2018 ISO 9001:2015

SỬ DỤNG DẤU CHỨNG NHẬN VÀ CÁC THÔNG TIN CHỨNG NHẬN TRÊN BAO BÌ SẢN PHẨM

Về sử dụng dấu chứng nhận và các thông tin chứng nhận trên bao bì sản phẩm được chia là ba nhóm: Nhóm 1: gồm các tiêu chuẩn như ISO