ISO 9001:2015

Quay lại trang chủ
ISO 9001:2015

NHỮNG THAY ĐỔI NÀO CHO ISO 9001:2015

Định kỳ 5 năm tiêu chuẩn ISO 9001 có sự xem xét một lần để xác nhận sự phù hợp của tiêu chuẩn trong bối cảnh mới. Cuốc khảo sát

ISO 14001:2015 ISO 22 000 : 2018 ISO 45001:2018 ISO 9001:2015

SỬ DỤNG DẤU CHỨNG NHẬN VÀ CÁC THÔNG TIN CHỨNG NHẬN TRÊN BAO BÌ SẢN PHẨM

Về sử dụng dấu chứng nhận và các thông tin chứng nhận trên bao bì sản phẩm được chia là ba nhóm: Nhóm 1: gồm các tiêu chuẩn như ISO

ISO 9001:2015

Hướng dẫn đánh giá cho: Quá trình thiết kế và phát triển

  ISO 9001 Auditing Practices Group Guidance on: Design and Development Process Nhóm Thực hành đánh giá ISO 9001: Hướng dẫn cho: Quá trình thiết kế và phát triển 1.

ISO 9001:2015

Hướng dẫn đánh giá cho: Trao đổi thông tin nội bộ của ủy ban TC 176 (ISO 9001)

ISO 9001 Auditing Practices Group Guidance on: INTERNAL COMMUNICATION Nhóm Thực hành Kiểm toán ISO 9001 Hướng dẫn: TRAO ĐỔI THÔNG TIN NỘI BỘ INTRODUCTION An effective internal communication process

ISO 9001:2015

Hướng dẫn đánh giá cho: NGUỒN LỰC của ủy ban TC 176 (ISO 9001)

ISO 9001 Auditing Practices Group Guidance on: RESOURCES Nhóm Thực hành Đánh giá ISO 9001 Hướng dẫn về: NGUỒN LỰC Auditors should verify that the resources needed to implement, maintain

ISO 9001:2015

Hướng dẫn đánh giá cho: Phạm vi và khả năng áp dụng QMS của ủy ban TC 176 (ISO 9001)

ISO 9001 Auditing Practices Group Guidance on: Scope and Applicability Nhóm Thực hành đánh giá ISO 9001: Hướng dẫn cho: Phạm vi và khả năng áp dụng Introduction Scope of

ISO 9001:2015

Hướng dẫn đánh giá cho: Quá trình đánh giá nội bộ của ủy ban TC 176 (ISO 9001)

ISO 9001 Auditing Practices Group Guidance on: INTERNAL AUDITS Nhóm Thực hành đánh giá ISO 9001: Hướng dẫn cho: Quá trình đánh giá nội bộ INTRODUCTION Organizations seeking a suitable,

ISO 9001:2015

Hướng dẫn đánh giá cho: Quá trình Trao đổi thông tin khách hàng của ủy ban TC 176 (ISO 9001)

ISO 9001 Auditing Practices Group Guidance on: Customer Communication Nhóm Thực hành đánh giá ISO 9001: Hướng dẫn cho: Trao đổi thông tin khách hàng 1. Introduction An effective customer