ISO 9001:2015

Quay lại trang chủ
ISO 9001:2015

Hướng dẫn đánh giá cho: Quá trình thiết kế và phát triển

  ISO 9001 Auditing Practices Group Guidance on: Design and Development Process Nhóm Thực hành đánh giá ISO 9001: Hướng dẫn cho: Quá trình thiết kế và phát triển 1.

ISO 9001:2015

Hướng dẫn đánh giá cho: Trao đổi thông tin nội bộ của ủy ban TC 176 (ISO 9001)

ISO 9001 Auditing Practices Group Guidance on: INTERNAL COMMUNICATION Nhóm Thực hành Kiểm toán ISO 9001 Hướng dẫn: TRAO ĐỔI THÔNG TIN NỘI BỘ INTRODUCTION An effective internal communication process

ISO 9001:2015

Hướng dẫn đánh giá cho: NGUỒN LỰC của ủy ban TC 176 (ISO 9001)

ISO 9001 Auditing Practices Group Guidance on: RESOURCES Nhóm Thực hành Đánh giá ISO 9001 Hướng dẫn về: NGUỒN LỰC Auditors should verify that the resources needed to implement, maintain

ISO 9001:2015

Hướng dẫn đánh giá cho: Phạm vi và khả năng áp dụng QMS của ủy ban TC 176 (ISO 9001)

ISO 9001 Auditing Practices Group Guidance on: Scope and Applicability Nhóm Thực hành đánh giá ISO 9001: Hướng dẫn cho: Phạm vi và khả năng áp dụng Introduction Scope of

ISO 9001:2015

Hướng dẫn đánh giá cho: Quá trình đánh giá nội bộ của ủy ban TC 176 (ISO 9001)

ISO 9001 Auditing Practices Group Guidance on: INTERNAL AUDITS Nhóm Thực hành đánh giá ISO 9001: Hướng dẫn cho: Quá trình đánh giá nội bộ INTRODUCTION Organizations seeking a suitable,

ISO 9001:2015

Hướng dẫn đánh giá cho: Quá trình Trao đổi thông tin khách hàng của ủy ban TC 176 (ISO 9001)

ISO 9001 Auditing Practices Group Guidance on: Customer Communication Nhóm Thực hành đánh giá ISO 9001: Hướng dẫn cho: Trao đổi thông tin khách hàng 1. Introduction An effective customer

ISO 9001:2015

Hướng dẫn đánh giá cho: Tư Duy Dựa trên rủi ro của ủy ban TC 176 (ISO 9001)

ISO 9001 Auditing Practices Group Guidance on: Risk Based Thinking Nhóm Thực hành đánh giá ISO 9001: Hướng dẫn cho: Tư Duy Dựa trên rủi ro Risk has been always

ISO 9001:2015

Hướng dẫn đánh giá cho: Nguồn lực theo dõi và đo lường của ủy ban TC 176

ISO 9001 Auditing Practices Group Guidance on: Monitoring and measuring resources Nhóm Thực hành đánh giá ISO 9001: Hướng dẫn cho: Năng lực The following information is provided as guidance