Chưa được phân loại

Quay lại trang chủ
Chưa được phân loại ISO 22 000 : 2018

Chương 3 Introduction – Fish and Fishery Products – Hazards and Controls Guidance FDA

CHƯƠNG 3: CÁC MỐI NGUY TIỀM ẨN LIÊN QUAN ĐẾN CHỦNG LOẠI  VÀ LIÊN QUAN ĐẾN QUÁ TRÌNH   link: chapter 3   Biên dịch: Mai Đình Nguyên Tổng hợp:

Chưa được phân loại ISO 22 000 : 2018

Chương 1 và 2: Hướng dẫn Phân tích mối nguy và kiểm soát phòng ngừa dựa trên rủi ro cho thực phẩm cho người của FDA

Lời nói đầu: Kính thưa quý đọc giả, như chúng ta đã biết, Mỹ là một trong những nước có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm, vì

Chưa được phân loại ISO 9001:2015

Hướng dẫn đánh giá cho: điều khoản 4.4. Quá trình – ISO 9001:2015 của Ủy ban TC 176

  ISO 9001 Auditing Practices Group Guidance on: PROCESSES Nhóm Thực hành đánh giá ISO 9001: Hướng dẫn cho: Quá trình INTRODUCTION “Process approach” is one of the quality management

Chưa được phân loại ISO 22 000 : 2018

Kế hoạch Hành động Khẩn cấp cho các Cơ sở Thực phẩm Bán lẻ Hoa Kỳ (ISO 22000)

Kế hoạch Hành động Khẩn cấp cho các Cơ sở Thực phẩm Bán lẻ Hoa Kỳ Ấn bản thứ 2   Hướng dẫn thực hành cho các cơ sở bán

Chưa được phân loại ISO 22 000 : 2018

QUY TẮC THỰC HÀNH VỀ QUẢN LÍ CHẤT GÂY DỊ ỨNG TRONG THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THỰC PHẨM CXC 80 – 2020

Một trong những thay đổi quan trong nhất của HACCP 2020 là tách yêu cầu quản lý chất dị ứng thành một điều khoản riêng và theo hướng dẫn “QUY

Chưa được phân loại ISO 22 000 : 2018

Introduction – Fish and Fishery Products – Hazards and Controls Guidance

HƯỚNG DẪN NGÀNH: CÁC MỐI NGUY CÁ VÀ SẢN PHẨM THỦY SẢN VÀ HƯỚNG DẪN KIỂM SOÁT PHIÊN BẢN 4-THÁNG 3 NĂM 2020 Hướng dẫn này thể hiện quan điểm

Chưa được phân loại ISO 22 000 : 2018

ISO 22000:2018 ĐK 8.5.2.2.3 XÁC ĐỊNH MỨC CHẤP NHẬP MỐI NGUY

TỔ CHỨC PHẢI XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ CHẤP NHẬN ĐƯỢC TRONG SẢN PHẨM CUỐI CÙNG CỦA TỪNG MỐI NGUY Tiêu chuẩn yêu cầu: Tổ chức phải xác định mức độ

Chưa được phân loại Hệ Thống Quản Lý theo ISO ISO 22 000 : 2018

ISO 22000:2018 – 8.5.1.5 Lưu đồ và mô tả quá trình

8.5.1.5.1 Xây dựng lưu đồ THIẾT LẬP, DUY TRÌ VÀ CẬP NHẬT LƯU ĐỒ DƯỚI DẠNG VĂN BẢN ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM HOẶC CÁC NHÓM SẢN PHẨM Tiêu chuẩn

Chưa được phân loại ISO 22 000 : 2018

ISO 22000:2018 – ĐIỀU KHOẢN 8.5.1.3 ĐẶC TÍNH CỦA SẢN PHẨM CUỐI CÙNG

XÁC ĐỊNH CÁC YÊU CẦU PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM CUỐI CÙNG (THÀNH PHẨM) Tiêu chuẩn yêu cầu:  Tổ chức phải đảm bảo xác định được tất cả