ISO 45001:2018

Quay lại trang chủ
Hệ Thống Quản Lý theo ISO ISO 14001:2015 ISO 22 000 : 2018 ISO 45001:2018 ISO 9001:2015

Ví dụ về cách thức xem xét biến đổi khí hậu trong ISO 9001

Xem xét biến đổi khí hậu là một yêu cầu được bổ sung trong điều khoản 4.1 và 4.2 của tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý do

Hệ Thống Quản Lý theo ISO ISO 14001:2015 ISO 22 000 : 2018 ISO 45001:2018 ISO 9001:2015

CHIA SẼ KINH NGHIỆM ĐỌC VÀ HIỂU TIÊU CHUẨN HỆ THỐNG QUẢN LÝ THEO ISO

Để đọc và hiểu được một tiêu chuẩn hệ thống quản lý của Uỷ ban tiêu chuẩn ISO là một vấn đề không hề đơn giản đối với người mới

ISO 14001:2015 ISO 22 000 : 2018 ISO 45001:2018 ISO 9001:2015

SỬ DỤNG DẤU CHỨNG NHẬN VÀ CÁC THÔNG TIN CHỨNG NHẬN TRÊN BAO BÌ SẢN PHẨM

Về sử dụng dấu chứng nhận và các thông tin chứng nhận trên bao bì sản phẩm được chia là ba nhóm: Nhóm 1: gồm các tiêu chuẩn như ISO

ISO 45001:2018

ISO 45001 – CHƯƠNG 10 – CẢI TIẾN LIÊN TỤC

Điều khoản 10 là một điều khoản mới theo HLS và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải tiến liên tục trong bối cảnh của hệ thống quản lý.

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 – ĐK 8 HOẠCH ĐỊNH VÀ KIỂM SOÁT VIỆC THỰC HIỆN

  Điều khoản 8 bao gồm các yêu cầu đối với việc lập kế hoạch và kiểm soát việc thực hiện 8.1 Lập kế hoạch và kiểm soát việc thực

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 – Điều khoản 7 – HỖ TRỢ

Điều khoản “Hỗ trợ” bao gồm các quy định về nguồn lực, năng lực, nhận thức, trao đổi thông tin và thông tin dạng văn bản 7.1 Nguồn lực Yêu

ISO 45001:2018

ISO 45001 – ĐK 6 HOẠCH ĐỊNH

Các hoạt động lập kế hoạch cho OHSMS được thảo luận trong điều khoản 6, đây là điều khoản thay thế “Hành động phòng ngừa” trong tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007.

ISO 45001:2018

ISO 45001 – ĐK 5 – SỰ LÃNH ĐẠO

5.1 Lãnh đạo và cam kết Yêu cầu của tiêu chuẩn Lãnh đạo cao nhất phải chịu trách nhiệm quản lý liên quan đến OHSMS và thể hiện cam kết