Archive

Quay lại trang chủ
ISO 14001:2015

ISO 45001:2018 – ĐK 9 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá Yêu cầu của tiêu chuẩn Các yêu cầu liên quan : Hiệu suất OHS cần được theo dõi, đo lường,

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 – ĐK 8 HOẠCH ĐỊNH VÀ KIỂM SOÁT VIỆC THỰC HIỆN

  Điều khoản 8 bao gồm các yêu cầu đối với việc lập kế hoạch và kiểm soát việc thực hiện 8.1 Lập kế hoạch và kiểm soát việc thực