ISO 45001 – ĐK 5 – SỰ LÃNH ĐẠO

5.1 Lãnh đạo và cam kết

Yêu cầu của tiêu chuẩn

Lãnh đạo cao nhất phải chịu trách nhiệm quản lý liên quan đến OHSMS và thể hiện cam kết bắt buộc, đặc biệt đối với các nhiệm vụ đã xác định (xem Bảng 5.1).

Những gì cần phải đạt được?

Các nhiệm vụ của quản lý cao nhất và giám đốc điều hành trong bối cảnh của một OHSMS không phải là mới. Điểm mới là tiêu chuẩn xây dựng các nhiệm vụ rất cụ thể và tóm tắt chúng trong một chương riêng biệt. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của trách nhiệm của lãnh đạo cao nhất trong bối cảnh của OHSMS và yêu cầu chức năng quản lý của họ trong việc hoàn thành nhiệm vụ. Do đó, ISO 45001 yêu cầu mở rộng “quản lý” cần thiết thông qua thực hành “dẫn đầu”. Việc “ủy quyền” cho đại diện OHSMS nên được không được yêu cầu ở tiêu chuẩn OHSAS18001:2017, và cần coi trọng sự tham gia tích cực và tin cậy của nhân viên, đặc biệt là trong các tình huống không phù hợp với sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc.

Bảng 5.1. Nhiệm vụ của quản lý cao nhất trong OHSMS. (Nguồn: ISO 45001, Phần 5.1)

• Trách nhiệm chung và trách nhiệm giải trình đối với các điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh để ngăn ngừa thương tích và bệnh tật liên quan đến công việc

• Định nghĩa chính sách và mục tiêu OHSMS trong bối cảnh định hướng chiến lược của tổ chức

• Thúc đẩy và đảm bảo một quá trình cải tiến liên tục

• Tích hợp các yêu cầu của OHSMS vào các quy trình kinh doanh

• Cung cấp các nguồn lực cần thiết cho OHSMS

• Truyền đạt tầm quan trọng của OH&S hiệu quả và việc thực hiện nó

• Thiết lập và thúc đẩy văn hóa OHS trong tổ chức

• Đảm bảo rằng các kết quả dự kiến ​​của OHSMS đạt được

• Hướng dẫn nhân viên và hỗ trợ các giám đốc điều hành trong việc thực hiện OHSMS

• Bảo vệ nhân viên khỏi bị trả thù khi họ báo cáo sự cố, mối nguy, rủi ro và cơ hội

• Thiết lập các quy trình tham vấn và tham gia của nhân viên

• Hỗ trợ thành lập và làm việc của các cơ quan liên quan đến OHS

 

Tham khảo hoạt động trên thực tế

Lãnh đạo cao nhất và các giám đốc điều hành không chỉ nên khởi xướng, lập kế hoạch, kiểm soát và kiểm tra (tức là quản lý) OHSMS, mà còn với nhận thức về những điều trên. Các nhiệm vụ thể hiện sự cam kết (lãnh đạo):

 • tạo ra một tầm nhìn và chiến lược
 • Giao tiếp với người lao động một cách không xúc phạm và làm gương
 • Thúc đẩy việc thực hiện của họ thông qua các công cụ phù hợp như kế hoạch gợi ý của công ty, quá trình tham vấn, tham gia và báo cáo hoặc công việc của các ủy ban OHS.

Mục đích là thiết lập văn hóa OHS ở tất cả các cấp tổ chức là kết quả của các giá trị, thái độ, thực hành quản lý, năng lực và mô hình hoạt động của mỗi cá nhân, đặc biệt là của lãnh đạo cao nhất và các nhà quản lý. Bước quan trọng đầu tiên là cam kết bằng văn bản của lãnh đạo cao nhất với OHSMS (xem Hình 5.1).

Thông qua chính sách OHS được thông qua và công bố nội bộ cũng như bên ngoài, xy-GmbH cam kết phát triển công ty trên cơ sở các điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh. Việc thực hiện chúng được đảm bảo bởi các mục tiêu OHS và các biện pháp thường xuyên do ban quản lý đặt ra

Ban quản lý chịu trách nhiệm về OHSMS. Nó phát hành tất cả các thông số kỹ thuật và quy định cho OHSMS và có hiệu lực. Để đảm bảo OHSMS được giới thiệu, triển khai và duy trì phù hợp với các yêu cầu của DIN ISO 45001, ban lãnh đạo đã bổ nhiệm một cán bộ OHSMS từ lãnh đạo cao nhất và thực hiện nó như một vị trí nhân viên. Báo cáo này thường xuyên cho ban giám đốc về tình trạng hiện tại của OHSMS và đưa ra các khuyến nghị để cải tiến liên tục

Ban quản lý cung cấp tất cả các nguồn nhân lực, vật chất và tài chính cần thiết cho việc giới thiệu, thực hiện và duy trì OHSMS ở tất cả các cấp và hỗ trợ công việc của các ủy ban OHS. Tính phù hợp và hiệu quả của OHSMS được đánh giá thông qua việc theo dõi và đo lường thường xuyên. Tầm quan trọng lớn được gắn liền với việc báo cáo ngay lập tức các sự cố, nguy hiểm, rủi ro và cơ hội cho cấp trên tương ứng và chuyển chúng đến ban quản lý. Việc thực hiện các biện pháp khắc phục hoặc phòng ngừa kết quả là do ban giám đốc ra lệnh

Là một phần của đánh giá nội bộ OHS và đánh giá quản lý, được thực hiện ít nhất mỗi năm một lần, tính phù hợp, tình trạng thực hiện, sự phù hợp và tiềm năng cải tiến liên tục OHSMS được phân tích một cách có hệ thống theo sáng kiến ​​và với sự hợp tác của sự phát triển hàng năm của OHSMS được thực hiện(địa điểm, ngày tháng, chữ ký)

Hình 5.1 Ví dụ về tuyên bố cam kết từ lãnh đạo cao nhất đối với OHS

Là một phần của đánh giá nội bộ và bên ngoài, các ví dụ và biện pháp cụ thể như:

 • Sự tham gia của lãnh đạo cao nhất trong các cuộc họp nhóm OHS
 • Tuyên bố trong báo cáo hàng năm về OHSMS
 • Được cung cấp nguồn nhân lực và tài chính trong OHSMS
 • kiểm tra mức độ tương tác thực tế.

 

5.2 Chính sách OHSMS

Yêu cầu của tiêu chuẩn

Lãnh đạo cao nhất phải xây dựng và thực hiện chính sách OH&S phù hợp với mục đích, quy mô, bối cảnh và các rủi ro và cơ hội cụ thể của tổ chức, bao gồm các nghĩa vụ sau:

 • Cung cấp các điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh để ngăn ngừa thương tật và bệnh tật liên quan đến công việc
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và các yêu cầu khác
 • Loại bỏ các mối nguy và giảm thiểu các rủi ro OH&S
 • Cải tiến liên tục OHSMS
 • Tham vấn và tham gia của nhân viên và, nếu có, đại diện của họ

Chính sách OH&S phải có sẵn dưới dạng thông tin dạng văn bản, – nếu thích hợp – cho các bên quan tâm. Ngoài ra, nó phải được biết đến trong nội bộ.

 

Những gì cần phải đạt được?

Chính sách OHShoạt động như một mô hình của tổ chức và được phân biệt rõ ràng về mục tiêu của nó với tuyên bố cam kết có liên quan nội bộ của lãnh đạo cao nhất từ ​​Hình 5.1. Đây là một cam kết tự nguyện với các bên quan tâm bên trong và bên ngoài.

Tham khảo hoạt động trên thực tế

Chính sách của OHS phải làm rõ cho các bên quan tâm biết lý do và cách thức tổ chức tham gia vào OHSMS. Nó đã được chứng minh là hữu ích khi chia nhỏ cấu trúc của chính sách OHS thành một:

 • Mở đầu, trong đó tổ chức mô tả lý do tại sao, nghĩa là, theo cách nào và vì lý do gì OHSMS được vận hành và
 • trong các hướng dẫn chỉ ra cách thức và thông qua các nguyên tắc và thực hành mà OHSMS được thực hiện.

Cả phần mở đầu và phần hướng dẫn phải được xây dựng càng cụ thể càng tốt chứ không phải chỉ là những tuyên bố chung chung hoặc những biểu hiện quan tâm. Các chi tiết cụ thể của tổ chức về bối cảnh, quá trình và sản phẩm của tổ chức phải dễ nhận biết (xem Hình 5.2). Việc quy định chính xác các mục tiêu và biện pháp là không cần thiết và thích hợp, vì chính sách OHSMS có tính chất lâu dài. Tuy nhiên, nó cung cấp khuôn khổ cho các mục tiêu OHSMS, các mục tiêu này sẽ được xây dựng phù hợp với chính sách OHSMS.

Thông báo nội bộ không chỉ được thực hiện qua e-mail hoặc thông báo, mà thông qua một thông tin hoặc sự kiện đào tạo trong đó lãnh đạo cao nhất truyền đạt cam kết của mình với OHSMS đến lực lượng lao động một cách thuyết phục và giải thích các ưu tiên trong hướng dẫn. Chỉ khi đó chính sách mới nên được đăng.

Sức khỏe của nhân viên là tài sản quý giá được ưu tiên hàng đầu, cũng vì lợi ích của khách hàng. Do đó, sức khỏe và an toàn nghề nghiệp là một phần tự nhiên trong triết lý doanh nghiệp của chúng tôi và được hỗ trợ bởi các nguyên tắc sau:

• An toàn và sức khỏe nghề nghiệp là trách nhiệm của quản lý, giám sát và nhân viên. Tất cả đều làm việc có trách nhiệm như nhau trong việc thực hiện hàng ngày về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

• Chúng tôi bắt buộc phải tuân thủ luật lao động và các yêu cầu khác

• Chúng tôi xác định một cách có hệ thống các mối nguy hiểm và rủi ro hiện có, cũng như các cơ hội và trên cơ sở này, đưa ra các mục tiêu an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và xác định các biện pháp bảo vệ. Bằng cách này, chúng tôi liên tục cải thiện hiệu suất an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của mình và loại bỏ các nguy hiểm và rủi ro

• Khi thực hiện các biện pháp an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, chúng tôi được hướng dẫn bởi những phát hiện mới nhất và hiện đại nhất để tạo ra các điều kiện làm việc an toàn, tăng cường sức khỏe và ít rủi ro nhất có thể. Trọng tâm trong cam kết của chúng tôi là ngăn ngừa thương tích và bệnh tật liên quan đến công việc

• Chúng tôi tích cực truyền thông các hoạt động của mình về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho nhân viên của chúng tôi và các bên liên quan quan tâm khác. Chúng tôi đã cài đặt các quy trình mà qua đó nhân viên của chúng tôi thường xuyên được tư vấn và tham gia vào các phân tích và quyết định về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

• Là một phần của các khóa đào tạo, nhân viên của chúng tôi thường xuyên được nâng cao nhận thức và đào tạo về chủ đề an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

• Chúng tôi duy trì đối thoại thường xuyên với các cơ quan chức năng, cơ quan bảo hiểm tai nạn theo luật định, các đối tác hợp đồng và khách hàng của chúng tôi để cùng thực hiện có trách nhiệm về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ở tất cả các cấp độ các quá trình và trong tất cả các lĩnh vực của công ty chúng tôi.

Hình 5.2 Ví dụ về nội dung của chính sách OHSMS

Quảng cáo bên ngoài cũng có thể được xử lý tích cực, ví dụ: . thông qua một công bố trên trang web, thông qua đó tất cả các bên liên quan có liên quan được thông báo.

Điều quan trọng là phải thường xuyên kiểm tra xem chính sách OHS có được cập nhật hay không hoặc liệu các thay đổi có cần thiết do các phát triển chiến lược tiếp theo của tổ chức, các sửa đổi về quy trình và sản phẩm, các thay đổi trong bối cảnh của tổ chức hoặc phạm vi của áp dụng.

5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn

Yêu cầu của tiêu chuẩn

Lãnh đạo cao nhất phải phân công trách nhiệm và quyền hạn cho các vai trò liên quan trong OHSMS để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của ISO 45001 và báo cáo kết quả hoạt động OHS cho lãnh đạo cao nhất. Thông tin dạng văn bản phải được lưu giữ về nó và các vai trò liên quan phải được công bố ở tất cả các cấp trong tổ chức. Hơn nữa, tất cả nhân viên của tổ chức phải chịu trách nhiệm về lĩnh vực hoạt động của họ trong OHSMS. Trách nhiệm giải trình đối với OHSMS vẫn độc lập với lãnh đạo cao nhất

Những gì cần phải đạt được?

Tùy thuộc vào cơ cấu tổ chức và thủ tục của một tổ chức, cũng như các yêu cầu của luật an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, lãnh đạo cao nhất phải xác định vai trò nào là cần thiết cho OHSMS trong tổ chức. Ý tưởng đằng sau điều này là không chỉ giao trách nhiệm OHSMS cho một người, viên chức OHS, mà còn phân bổ trách nhiệm và quyền hạn cho các cấp và phòng ban theo thứ bậc khác nhau. Điều này đòi hỏi những người chịu trách nhiệm phải hiểu rõ về vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của họ thông qua đào tạo và giao tiếp nội bộ. Điều này cũng áp dụng cho mọi nhân viên chịu trách nhiệm hoàn thành OHSMS trong lĩnh vực phụ trách của mình và những người phải được cảm hóa và đủ điều kiện cho nó.

Ngay cả khi lãnh đạo cấp cao nhất có thể ủy quyền trách nhiệm và quyền hạn, thì ban lãnh đạo vẫn giữ trách nhiệm pháp lý tổng thể đối với tất cả các quyết định và hoạt động trong OHSMS và trách nhiệm giải trình liên quan đối với các bên quan tâm (cơ quan quản lý) và bên ngoài (cơ quan chức năng, cơ quan tư pháp).

Tham khảo hoạt động trên thực tế

Các yêu cầu của ISO 45001 phần lớn đã tương ứng với luật An toàn vệ sinh lao động. Luật quy định xác định rằng người sử dụng lao động có thể hoặc phải giao các nhiệm vụ an toàn lao động cho những người có đủ năng lực hoặc đáng tin cậy và có năng lực (ví dụ: trưởng bộ phận). Bởi vì theo luật, các trách nhiệm sau đây phải được đặt ra:

 • Bác sĩ, nhân viên y tế của công ty
 • Chuyên gia về an toàn vệ sinh lao động
 • Hội đồng an toàn vệ sinh lao động
 • Sơ cứu viên
 • Mạng lưới an toàn vệ sinh viên
 • và những người khác. (trưởng bộ phận, tổ trưởng,..)

Theo quy định, nhân viên có nghĩa vụ và quyền tham gia vào công tác an toàn lao động, bao gồm nghĩa vụ báo cáo các mối nguy hiểm đối với an toàn và sức khỏe, quyền đề xuất các cải tiến trong lĩnh vực an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và quyền khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền nếu người sử dụng lao động không phản ứng với họ.

Khi một OHSMS được giới thiệu, các cấu trúc này phải được xây dựng dựa trên. Ngoài tổ chức an toàn và sức khỏe nghề nghiệp thuần túy theo luật định, cần phải xem xét các vai trò và quyền hạn bổ sung nào sẽ được xác định cho OHSMS. Mục đích ở đây là đạt được sự thay đổi trong nhận thức trong các tổ chức, tránh xa sĩ quan OHSMS chiến binh đơn độc và sĩ quan được yêu cầu về mặt pháp lý đối với trách nhiệm OHS của mỗi cá nhân. Ai có thể đảm nhận trách nhiệm trong các bộ phận và cấp của công ty, ví dụ:  để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và các nghĩa vụ khác, đào tạo / hướng dẫn, lập tài liệu, giám sát / đo lường, đánh giá nội bộ hoặc báo cáo cho lãnh đạo cao nhất? Sau đó, nhân viên OHS đóng vai trò là người điều phối hệ thống và chịu trách nhiệm, người có tầm nhìn lớn trong hoạt động OHS, nhưng không còn tự mình thực hiện mọi hoạt động vận hành. Trong nhiều tổ chức, cách tiếp cận này cũng sẽ có tác dụng tích cực, và hệ thống quản lý không bị coi là một thứ xấu xa gây phiền nhiễu, chồng thêm công việc nhiệm vụ.v.v., mà là một phần công việc của chính họ.

Nên thu thập các vai trò liên quan trong OHS dưới dạng như thể hiện trong Hình 5.3, và bao gồm các thông tin liên quan khác, chẳng hạn như:  để ghi lại cơ sở pháp lý cho cuộc đánh giá  và kiểm tra, các chi tiết liên hệ và bằng chứng về trình độ.

Để giữ cho các vai trò liên quan và trách nhiệm và quyền hạn của họ như thông tin được lập thành văn bản, cần phải có sự bổ nhiệm chính thức bằng giấy bổ nhiệm hoặc quyết định. Ở đây phải đảm bảo rằng không chỉ các nhiệm vụ (ví dụ người chịu trách nhiệm quản lý chất độc hại), mà đặc biệt, các ủy quyền (ví dụ ngân sách riêng, quyền thực hiện các biện pháp tức thời) được xác định. Tài liệu về các nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn cũng phải được thực hiện như một phần của bản mô tả công việc.

Các vai trò trong OHSMS được hình dung trong tổ chức bằng cách sử dụng sơ đồ tổ chức (xem Hình 5.4). Điều này cũng rất thích hợp cho giao tiếp bên trong và bên ngoài.

Sự mô tả

Cơ sở pháp lý

Nhiệm vụ và quyền hạn

Liên lạc

Bằng chứng

Tên

Số liên lạc

Ban quản lý Luật ATVSLĐ Chi tiết về trách nhiệm chung đối với OHSMS
Trưởng Bộ phận Luật ATVSLĐ Triển khai các hướng dẫn trong OHS đảm bảo thực hiện Kiểm soát OHS đảm bảo sử dụng phù hợp các phương tiện vận tải, máy móc, công cụ, PPE
Chuyên gia về an toàn lao động Luật ATVSLĐ Tham khảo quy định Bằng chứng đào tạo từ …

Làm mới các bằng cấp từ …

Nhân viên phòng cháy chữa cháy Nghị định 136/2020 Tham khảo quy định Bằng chứng đào tạo từ …

Làm mới các bằng cấp từ …

Bác sĩ, nhân viên y tế công ty Nghị định 44/2016, nghị định 140/2018 Tham khảo quy định Bằng chứng đào tạo từ …

Làm mới các bằng cấp từ …

Hình 5.3 Các đại diện đặc biệt trong biểu mẫu OHSMS

Hình 5.4 Các vai trò liên quan trong OHS, được hình dung qua sơ đồ tổ chức

 

5.4 Tham vấn và tham gia của người lao động

Yêu cầu của tiêu chuẩn

Lãnh đạo cao nhất phải tham khảo ý kiến ​​và thu hút sự tham gia của người lao động ở tất cả các cấp và chức năng liên quan (và đại diện của họ, nếu có) trong việc phát triển, lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá kết quả hoạt động và thực hiện các biện pháp cải tiến của OH&S. Các điều kiện sau phải được tạo cho việc này:

 • Cung cấp các công cụ, thời gian, đào tạo và nguồn lực cần thiết
 • Cung cấp quyền truy cập kịp thời vào thông tin rõ ràng, dễ hiểu và có liên quan từ OHSMS
 • Xác định và loại bỏ hoặc giảm thiểu các trở ngại hoặc rào cản đối với sự tham gia.

Các người lao động không thuộc cấp quản lý phải được tư vấn về các chủ đề nhất định hoặc được tạo cơ hội tham gia (xem Bảng 5.2).

Những gì cần phải đạt được?

Việc đưa tất cả người lao động vào OHSMS là một yếu tố thành công rất quan trọng. OHS được nuôi sống từ sự cam kết, ý tưởng, trách nhiệm và sự hợp tác của mỗi cá nhân. Do đó, không chỉ các nhà quản lý, mà v.v. người lao động không thuộc cấp quản lý cũng được tư vấn và tham gia vào các chủ đề cụ thể. Nếu tổ chức xây dựng các quy trình tham vấn và tham gia đáng tin cậy và hoạt động liên tục, điều này sẽ có tác động tích cực đến nhận thức của OHS và động lực của người lao động để tham gia với OHSMS mỗi ngày.

Được tham vấn

Được tham gia

• Xác định nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm (Nhóm. 4.2)
• Thiết lập chính sách OHSMS (Phần 5.2)• phân công vai trò,

Trách nhiệm và quyền hạn (Phần 5.3)

• Xác định các biện pháp để đáp ứng các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác (Phần 6.1.3)
• Xác định các mục tiêu và biện pháp OHSMS (Phần 6.2)

• Xác định các biện pháp kiểm soát đối với các quy trình thuê ngoài, mua sắm và nhà thầu (Sect. 8.1.4)

• Xác định các tiêu điểm để giám sát, đo lường và đánh giá (Phần 9.1)
• Chương trình đánh giá (Phần 9.2.2)

• Cải tiến liên tục (Mục 10.3 của ISO 45001)

• Xác định các công cụ để tham vấn và tham gia

• Xác định mối nguy, đánh giá rủi ro và cơ hội (Sect. 6.1.1, 6.1.2)

• Xác định các biện pháp để loại bỏ mối nguy và giảm rủi ro OH&S (Phần 6.1.4)
• Xác định các yêu cầu năng lực, nhu cầu đào tạo, các khóa đào tạo và đánh giá chúng (Phần 7.2)

• Xác định nội dung và công cụ giao tiếp (Sect. 7.2)

• Xác định các biện pháp kiểm soát và việc thực hiện và áp dụng chúng (Sect. 8.1, 8.1.3, 8.2)
• Điều tra các sự cố, sự không phù hợp, xác định các biện pháp khắc phục (Mục 10.2 của ISO 45001)

Bảng 5.2 Các yêu cầu của ISO 45001 đối với sự tham vấn và tham gia của người lao động

Hỗ trợ triển khai trên thực tế

Tham vấn tập trung vào giao tiếp hai chiều, tức là đối thoại và trao đổi, để có được quan điểm của người lao động trước khi đưa ra quyết định. Việc Tham gia nhằm đưa người lao động tham gia vào các quá trình ra quyết định quan trọng liên quan đến OHSMS. Trong thực tế, cả hai chắc chắn không thể và không nên luôn luôn tách biệt rõ ràng với nhau.

Việc thiết lập các quá trình tham vấn và tham gia đòi hỏi phải cung cấp nguồn nhân lực, thời gian, tài chính và sự hợp tác hợp tác giữa các nhà quản lý và người lao động. Điều quan trọng là người lao động không phải sợ bất kỳ sự trả đũa hoặc các biện pháp kỷ luật dựa trên sự bày tỏ quan điểm của họ và việc truy cập tích cực vào thông tin OHS được thực hiện.

Các chủ đề mà người lao động sẽ được tham vấn (xem Bảng 5.2) có thể được truy ngược trở lại các yêu cầu tiêu chuẩn, mà trong mọi trường hợp phải được giải quyết cùng với chủ sở hữu quy trình hoặc những người tham gia (ví dụ: liên quan đến xác định quy trình của OHS mục tiêu và – Biện pháp).

Nhiều yêu cầu đối với việc tham gia (xem Bảng 5.2) nảy sinh từ Luật an toàn vệ sinh lao động (ví dụ: xác định các mối nguy, xác định các biện pháp để loại bỏ mối nguy hoặc điều tra các sự cố).

Các tổ chức nên sử dụng các quá trình tham vấn và tham gia đã được sử dụng để thiết lập các cấu trúc phù hợp với các yêu cầu của ISO 45001 và không thiết lập các cấu trúc trùng lặp. Điểm xuất phát là.:

 • Tư vấn dịch vụ thường xuyên về OHS
 • Các cuộc họp OHS
 • Đi bộ an toàn (các chuyến tham quan công ty liên quan đến OHS)
 • Đào tạo
 • Đề xuất của người lao động
 • Các cuộc thi OHS
 • Góc thông tin OHS
 • Cuối cùng, quá trình tham vấn và tham gia để hiệu quả, đòi hỏi phải có 1 văn hóa về OHS do lãnh đạo cấp cao nhất thiết lập và quản lý.

Biên soạn: Võ Trần

 

Categories: ISO 45001:2018

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.