Archive

Quay lại trang chủ
ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 – Điều khoản 7 – HỖ TRỢ

Điều khoản “Hỗ trợ” bao gồm các quy định về nguồn lực, năng lực, nhận thức, trao đổi thông tin và thông tin dạng văn bản 7.1 Nguồn lực Yêu

ISO 45001:2018

ISO 45001 – ĐK 6 HOẠCH ĐỊNH

Các hoạt động lập kế hoạch cho OHSMS được thảo luận trong điều khoản 6, đây là điều khoản thay thế “Hành động phòng ngừa” trong tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007.

ISO 45001:2018

ISO 45001 – ĐK 5 – SỰ LÃNH ĐẠO

5.1 Lãnh đạo và cam kết Yêu cầu của tiêu chuẩn Lãnh đạo cao nhất phải chịu trách nhiệm quản lý liên quan đến OHSMS và thể hiện cam kết

ISO 45001:2018

ISO 45001 – ĐK 4. XÁC ĐỊNH BỐI CẢNH CỦA TỔ CHỨC

Các yêu cầu từ Chương này đối với việc xác định ngữ cảnh của tổ chức và là điều kiện tiên quyết để xác định phạm vi và thiết kế