ISO 45001 – ĐK 4. XÁC ĐỊNH BỐI CẢNH CỦA TỔ CHỨC

ISO 45001 – ĐK 4. XÁC ĐỊNH BỐI CẢNH CỦA TỔ CHỨC

Các yêu cầu từ Chương này đối với việc xác định ngữ cảnh của tổ chức và là điều kiện tiên quyết để xác định phạm vi và thiết kế của Hệ thống quản lý OH&S (OHSMS)

4.1 Hiểu bối cảnh của tổ chức

Yêu cầu của tiêu chuẩn

Tổ chức phải xác định các vấn đề bên trong và bên ngoài có liên quan đến OH&S. Điều này bao gồm các chủ đề chính trị-pháp lý, sinh thái, xã hội-văn hóa, công nghệ và kinh tế…

Những gì cần phải đạt được?

Bằng cách giới thiệu phân tích các vấn đề bên trong và bên ngoài (và phân tích các bên quan tâm trong điều khoản  4.2), cần phát triển nhận thức nâng cao về môi trường mà họ hoạt động và cách thức tính đến điều này trong hệ thống quản lý. các tổ chức. Đó là về “bức tranh lớn” trong đó một tổ chức hoặc một ngành được lồng ghép vào và về các yếu tố nội bộ gắn kết một tổ chức với nhau .

“Sự hiểu biết về bối cảnh” có thể được hiểu theo các khía cạnh khác nhau:

 1. Ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến tổ chức:

– Trong thời điểm thị trường ngày càng phức tạp, hành động kinh doanh phải nhanh nhạy và có tầm nhìn xa. Các quyết định quản lý chiến lược không được đưa ra tốt hơn nếu không có sự phân tích chính xác về môi trường thị trường và có cân nhắc hiện tại và tương lai về các xu hướng công nghệ, điều kiện khuôn khổ chính trị và pháp luật hoặc kiến ​​thức khoa học. Đối với OHSMS, điều này liên quan đến các chủ đề như đánh giá chất hoặc sản phẩm mới, tác động của toàn cầu hóa đối với việc thiết kế chuỗi cung ứng hoặc (thay đổi) nhận thức và giá trị của các bên quan tâm bên ngoài, ví dụ:  về điều kiện làm việc dọc theo chuỗi cung ứng. Trong trung hạn, các xu hướng trong các vấn đề bên ngoài này thường được thể hiện rất cụ thể dưới dạng các thay đổi đối với luật (ví dụ: NGO, REACH) hoặc các cam kết tự nguyện.

 1. Ảnh hưởng của các hoạt động của tổ chức đến môi trường kinh doanh:

– Các tổ chức tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Cách thức mà các tổ chức tiêu chuẩn an toàn lao động trong chuỗi này vận hành và sử dụng nguồn nhân lực của họ có tác động đến môi trường và xã hội. Trong nhiều thập kỷ. Ví dụ, các công ty dệt may của Đức đang thực hiện các quy trình sử dụng nhiều lao động ở các nước châu Á có mức lương thấp. Cam kết của các công ty ký hợp đồng và các phát triển nghiêm trọng liên quan để đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cần thiết thường chỉ được thực hiện thông qua áp lực công khai từ người tiêu dùng hoặc các tổ chức phi chính phủ trên cơ sở các vụ tai nạn thương tâm liên quan đến lao động.

 1. Ảnh hưởng của các đặc điểm và điều kiện bên trong của tổ chức:

– Một cái nhìn bên trong tổ chức ít nhất cũng quan trọng. Có một số thói quen và hoạt động nhất định trong tổ chức ngăn cản sự thích ứng với các yếu tố bên ngoài diễn ra hoặc các tác động bên ngoài bị giảm đi. Hơn nữa, các điều kiện nội bộ nhất định phải được đưa ra để thiết lập và phát triển thêm hệ thống quản lý như: phong cách quản lý, cơ cấu tổ chức, vai trò, kiến ​​thức và kỹ năng, quá trình ra quyết định, luồng thông tin, thỏa thuận thời gian làm việc hoặc điều kiện làm việc.

A.4.1 của ISO 45001 đưa ra các ví dụ khác về các chủ đề bên ngoài và bên trong có liên quan của OH&S

Tham khảo hoạt động triển khai trên thực tế

Các tổ chức phải phát triển một phương pháp luận phù hợp với họ, cách họ thường xuyên ghi lại và đánh giá các chủ đề bên ngoài và nội bộ và lấy từ đó cho OHSMS của họ. Khi đánh giá các chủ đề, phân tích rủi ro và cơ hội cũng nên được thực hiện theo các yêu cầu của Mục 6.1.1 dưới đây. Hình 4.2 cho thấy một dạng phân tích đơn giản, được chia nhỏ thành các yếu tố kỹ thuật, kinh tế, xã hội và chính trị / pháp luật

Tuy nhiên, nếu chỉ tập hợp các chủ đề là không đủ, chỉ có ý nghĩa và khả thi trong OHSMS khi việc đánh giá mức độ phù hợp của các chủ đề đối với hệ thống quản lý được thực hiện (xem Hình 4.2). Những câu hỏi sau đây rất hữu ích:

 • Những thay đổi sẽ có tác động tích cực hay tiêu cực đến hoạt động OHS của tổ chức? Những rủi ro và cơ hội liên quan là gì?
 • Ban quản lý OHS có thể phản ứng như thế nào? Khả năng ảnh hưởng mạnh đến mức nào?
 • Những phát triển nào trong môi trường của tổ chức có thể ảnh hưởng đến quản lý an toàn lao động?
Chủ đề lĩnh vực Các vấn đề bên ngoài Rủi ro (R) / Cơ hội (C) Các hành động/ biện pháp
Về mặt chính trị và pháp lý Những thay đổi về luật hoặc quy định

(ví dụ: các quy định về OHS)

Đầu tư, thay đổi sản phẩm hoặc quy trình có thể được yêu cầu (R) • Điều chỉnh địa chính pháp lý, đánh giá lại nhiệm vụ hành động, thực hiện đào tạo / hướng dẫn
Về mặt sinh thái học Tuân thủ sự chấp thuận của pháp luật

Yêu cầu trong lĩnh vực chống ồn

Tuân thủ pháp luật (C) Thông tin liên lạc bên ngoài: nghĩa vụ báo cáo với cơ quan cấp phép
Văn hóa xã hội Xu hướng nâng cao nhận thức về các điều kiện làm việc liên quan đến sức khỏe và an toàn Phát triển tổ chức (C) • Thông tin liên lạc nội bộ và bên ngoài về: Các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
Công nghệ Đảm bảo hiện trạng của công nghệ Tuân thủ pháp luật (C) • Đánh giá rủi ro thường xuyên
Về kinh tế Áp lực cạnh tranh cao, đối thủ cạnh tranh nhanh hơn và rẻ hơn Sự hấp dẫn với tư cách là nhà tuyển dụng (C) • Giao tiếp bên ngoài: Hiện có

• Truyền đạt mức độ an toàn lao động như một lợi thế cạnh tranh

 

 

Chủ đề lĩnh vực Các vấn đề bên trong Rủi ro (R) / Cơ hội (C) Các hành động/ biện pháp
Về mặt chính trị và pháp lý Vai trò mô hình hiệu quả của lãnh đạo cao nhất và các giám đốc điều hành về chủ đề an toàn và sức khỏe nghề nghiệp Sự hấp dẫn với tư cách là nhà tuyển dụng (C) • Tuyên bố cam kết của lãnh đạo cao nhất

• Ủy quyền nhiệm vụ và quyền

Về mặt sinh thái học Các chất độc hại đang được sử dụng có thể không còn được phép trong trung hạn Đầu tư, thay đổi sản phẩm hoặc quy trình có thể được yêu cầu (R) Kiểm tra thay thế thường xuyên
Văn hóa xã hội Các trình độ học vấn khác nhau và nếu có, nguồn gốc quốc gia của nhân viên Tính không đồng nhất chưa được tính đến (R) • Hướng dẫn cụ thể cho nhóm mục tiêu trong OHS
Công nghệ Tuổi của máy móc và hệ thống Tồn đọng đầu tư (R) • Thực hiện kiểm tra thay thế

• Bảo trì và kiểm soát

Về kinh tế Thời gian ngừng hoạt động do tai nạn đi làm và đi làm Chi phí cao (R) • Phân tích tai nạn và đưa ra các biện pháp phòng ngừa

Hình 4.2 Phân tích các vấn đề bên ngoài và bên trong

 

4.2 Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan

Các vấn đề bên trong và bên ngoài thường được các bên quan tâm trình bày rõ ràng; việc nắm bắt được những vấn đề này là một yêu cầu mới của ISO 45001.

Yêu cầu của tiêu chuẩn

Ngoài Người lao động, tổ chức phải xác định các bên quan tâm liên quan đến OHSMS

Định nghĩa về người lao động là: những người thực hiện công việc hoặc các hoạt động liên quan đến công việc nằm trong phạm vi ảnh hưởng của tổ chức, bất kể loại quan hệ việc làm (xem chính xác hơn ở Bảng 4.1)

Bảng 4.1 Người lao động trong một tổ chức

Các hình thức tuyển dụng Các ví dụ
Nhân viên được tổ chức tuyển dụng • quản lý cao nhất

• nhân viên cấp cao và

• nhân viên không quản lý

Nhân viên không được tổ chức tuyển dụng, trong chừng mực tổ chức có một phần ảnh hưởng đến công việc của họ hoặc các hoạt động liên quan đến công việc • Nhân viên từ các nhà cung cấp bên ngoài

• Nhà thầu

• Cá nhân

• Nhân viên đại lý

 

Sau khi xác định đươc người lao động, thì các bên quan tâm hiện tại cũng phải được xác định.

Định nghĩa Các bên (Quan tâm) liên quan là: những người hoặc tổ chức, nội bộ hoặc bên ngoài (xem Bảng 4.2), những người có ảnh hưởng, bị ảnh hưởng hoặc cảm thấy bị ảnh hưởng bởi một quyết định hay hoạt động.

Sau khi xác định nhân viên và các bên quan tâm, các yêu cầu của họ (tức là các nhu cầu, mong đợi) phải được xác định để kiểm tra xem tổ chức có thể xác định/ nhận được các yêu cầu pháp lý hoặc yêu cầu khác từ họ hay không.

Những gì cần phải đạt được?

Điều quan trọng là phải biết các yêu cầu của người lao động và các bên quan tâm vì chúng phản ánh hai nghĩa vụ có thể có:

 1. a) Các nghĩa vụ pháp lý mà tổ chức phải đáp ứng (ví dụ: tuân thủ các yêu cầu cấp phép trong kiểm soát vi phạm)
 2. b) các yêu cầu khác, tức là không hợp pháp, mà tổ chức phải đáp ứng (ví dụ: bằng chứng về chứng nhận ISO 45001 cho khách hàng) hoặc yêu cầu mà tổ chức quyết định thực hiện (ví dụ: các cam kết tự nguyện).

Tham khảo hoạt động triển khai thực tế

Có các cách tiếp cận phương pháp luận khác nhau để phân tích người lao động và các bên quan tâm khác. Dựa trên phân tích chủ đề bên trong và bên ngoài, việc phân loại theo các bên quan tâm về chủ đề kỹ thuật, kinh tế, xã hội và chính trị / pháp lý cũng có thể được thực hiện và phân tích có thể được bổ sung như sau:

Loại bên quan tâm Các ví dụ
Nội bộ • Chia sẻ đại diện và đại lý từ các công ty khác, tổ chức mẹ / tổ chức bảo trợ

• Đại diện nhân viên

• Chuyên gia tư vấn được ủy quyền

Bên ngoài • Cơ quan pháp luật và quản lý

• Hãng bảo hiểm tai nạn

• Các nhà cung cấp

• Nhà thầu phụ

• Các tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động

• Khách hàng

• Khách

• Công chúng

• Khách hàng

• Các nhà cung cấp dịch vụ y tế và các dịch vụ khác của thành phố (ví dụ như đội cứu hỏa)
• Các trường đại học

• Các tổ chức phi chính phủ

• Cư dân địa phương

• Chủ sở hữu tài sản

• Đối thủ cạnh tranh

• Truyền thông khu vực và quốc gia

Bảng 4.2 Các bên quan tâm bên trong và bên ngoài.

 

Ở đây, danh sách các bên liên quan đơn thuần là không đủ. Để có thể xác định liệu các nghĩa vụ pháp lý hay phi pháp lý là kết quả của các yêu cầu của bạn, các yêu cầu phải được đánh giá. Theo một cách rất thực dụng, điều này có thể được rút ra từ việc đánh giá điểm ảnh hưởng và khả năng của các bên liên quan. Bằng cách cộng các đánh giá điểm và xác định các giá trị ngưỡng, để có thể có các hành động/ biện pháp ưu tiên với các bên liên quan. Mức độ ưu tiên phản ánh liệu các yêu cầu của bên liên quan có dẫn đến nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ khác hay không và hỗ trợ tổ chức đưa ra các biện pháp cần thiết cho OHS, chẳng hạn như: Các biện pháp liên lạc thường xuyên với bên ngoài với cơ quan cấp phép. Ở đây, do các yêu cầu sau từ điều khoản 6.1.1, nên tích hợp phân tích rủi ro và cơ hội (xem Hình 4.3).

Bên liên quan bên ngoài Vấn đề Ảnh hưởng Khả năng Ý nghĩa* Hành động/ biện pháp Cam kết ràng buộc Rủi ro (R)
Cơ hội (C)
Cơ quan giám sát • Việc đáp ứng các yêu cầu cấp phép hợp pháp … để chống ồn 3 3 A (6) • Đưa các nghĩa vụ thông tin vào sổ đăng ký các nghĩa vụ ràng buộc Tốt (R)
Khách hàng • Sản phẩm an toàn và tốt cho sức khỏe 2 2 B (4) • Thông tin sản phẩm đến khách hàng Lợi thế cạnh tranh (C)
cư dân địa phương • Khiếu nại về khí thải có mùi 1 1 C (2) • Đầu tư thêm hệ thống chiết xuất không hình ảnh tiêu cực

 

Bên liên quan nội bộ Vấn đề Ảnh hưởng Khả năng Ý nghĩa* Hành động/ biện pháp Cam kết ràng buộc Rủi ro (R)
Cơ hội (C)
Nhân viên • Làm cho giờ làm việc linh hoạt hơn 3 2 A (5) • Kiểm tra việc giới thiệu các mô hình thời gian làm việc mới với hội đồng làm việc Động lực của nhân viên (C)
Giám đốc điều hành • Nguồn nhân lực và vật chất cho OHSMS 3 2 A (5) • Tuyên bố cam kết của lãnh đạo cao nhất với tổ chức về OHSMS Quá ít trang bị (R)

 

Stt Chấm điểm: Ý nghĩa
1 3 = cao A – Phải có hành động/ biện pháp
2 2 = trung bình B – Nên có hành động/ biện pháp
3 1 = thấp C – Có thể đưa ra hành động/ biện pháp nhưng không bắt buôc, có thể xem xét sau.

Hình 4.3 Phân tích hình thức các bên quan tâm

Các phân tích bối cảnh và các bên liên quan cung cấp đầu vào cho việc thiết kế OHSMS nếu chúng vượt ra ngoài một danh sách thuần túy về các vấn đề và các bên liên quan. Kết quả phân tích bối cảnh và các bên liên quan có ảnh hưởng trực tiếp đến việc xây dựng chính sách OH&S và gián tiếp đến việc xác định các mục tiêu và biện pháp OH&S (xem Hình 4.4).

 

4.3 Xác định Phạm vi OHSMS

Yêu cầu của tiêu chuẩn

Phải xem xét:

 • các vấn đề bên ngoài và bên trong
 • Yêu cầu từ các bên quan tâm
 • các hoạt động liên quan đến công việc đã lên kế hoạch hoặc đã thực hiện và
 • Các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ thuộc thẩm quyền và ảnh hưởng của tổ chức và có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện OHSMS của tổ chức.

Tổ chức phải xác định phạm vi của OHSMS của mình. Phạm vi phải có sẵn dưới dạng thông tin dạng văn bản.

 • Chú thích:
  • Ảnh hưởng của bối cảnh và phân tích các bên liên quan đến
  • Các yêu cầu tiêu chuẩn khác
  •  ảnh hưởng trực tiếp  
  • ảnh hưởng gián tiếp  

Những gì cần phải đạt được?

Phạm vi thông báo về phạm vi và ranh hạn của OH&S MS như các quá trình liên quan, các bộ phận của công ty và địa điểm cũng như các loại trừ. Các loại trừ khỏi các địa điểm, các bộ phận của công ty hoặc các quy trình phải được chứng minh.

Tiêu chuẩn này phụ thuộc vào các tổ chức mà các giới hạn được xác định cho OH&S. Các phát hiện từ việc phân tích các vấn đề bên ngoài và bên trong cũng như các bên liên quan cần được đưa vào một cách rõ ràng. Hơn nữa, quyền hạn kiểm soát liên quan đến vị trí và quy trình của lãnh đạo cao nhất phải được tính đến. Rõ ràng là không được phép loại trừ các quá trình hoặc lĩnh vực đặc biệt liên quan đến OH&S, vì “… phạm vi là giải thích thực tế và đại diện về các quá trình hoạt động của tổ chức trong ranh giới  OH&S MS của bạn, điều này sẽ không gây hiểu lầm cho các bên quan tâm. ”

Tham khảo hoạt động triển khai trên thực tế

Để xác định phạm vi áp dụng, sẽ rất hữu ích nếu có một cái nhìn tổng quan về các quá trình nội bộ cũng như các quá trình ngược dòng trước đó và xuôi dòng tiếp theo . Phải xem xét:

 • Các vấn đề / yêu cầu bên ngoài và bên trong có liên quan / các bên quan tâm
 • Kiểm soát các tùy chọn bởi quản lý cao nhất và
 • Mức độ liên quan đến hiệu suất OHS

nó có thể được xác định vị trí, bộ phận hoạt động và quy trình nào được bao gồm trong phạm vi. Phải xem xét liệu tổ chức có thể chịu trách nhiệm về các quá trình liên quan đến OHS ở thượng nguồn và hạ nguồn nào hay không. Nếu các bên liên quan quan trọng lo ngại về điều kiện khai thác của các nguyên liệu thô được sử dụng hoặc các điều kiện an toàn lao động tại các nhà cung cấp, tại sao điều này lại không

Hình 4.5 Hình dung phạm vi của khu vực ứng dụng được xác định

Phạm vi bị loại trừ? Mặt khác, các ranh giới rõ ràng phải được vẽ ra. Mặc dù có thể quy trách nhiệm, phạm vi ảnh hưởng có thể bị hạn chế. Thông thường, các mối quan hệ nhà cung cấp không thể được truy xuất trở lại từ việc khai thác tài nguyên và các mối quan hệ nhà cung cấp-khách hàng không thể được truy xuất trở lại mắt xích cuối cùng trong chuỗi. Có những liên hệ trực tiếp : Thường chỉ lên đến các quá trình đầu vào (ngược dòng) trước đó hoặc đầu ra (xuôi dòng) tiếp theo. Hơn nữa, các lựa chọn kiểm soát phụ thuộc nhiều vào sức mạnh thị trường của tổ chức (xem Hình 4.5).

Bằng việc đưa phạm vi vào trong Sổ tay OHSMS hoặc thiết lập một Tuyên bố về phạm vi, tổ chức có thể đáp ứng yêu cầu về thông tin dạng bản cho điều khoản này.

 

4.4 Hệ thống quản lý OHSMS

Yêu cầu của tiêu chuẩn

Tổ chức phải thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý OH&S, bao gồm các quá trình cần thiết và các tương tác của chúng, phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001:2018.

Nó phải đạt được những gì

Việc tổ chức giữ quyền, trách nhiệm giải trình và tự chủ để quyết định làm thế nào nó sẽ thực hiện đầy đủ các yêu cầu của tài liệu này, bao gồm mức độ chi tiết và mức độ mà nó:

a) thiết lập một hoặc nhiều quá trình để có tự tin rằng nó (họ) là ( được) được kiểm soát, thực hiện theo kế hoạch và đạt được các kết quả dự kiến ​​của hệ thống quản lý OH&S;

b) tích hợp các yêu cầu của hệ thống quản lý OH&S vào các quá trình kinh doanh khác nhau của nó (ví dụ như thiết kế và phát triển, mua sắm, nguồn nhân lực, bán hàng và tiếp thị).
Nếu tài liệu này được triển khai cho (các) bộ phận cụ thể của một tổ chức, thì các chính sách và quá trình do các bộ phận khác của tổ chức phát triển có thể được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu của tài liệu này, miễn là chúng có thể áp dụng cho (các) bộ phận cụ thể. điều đó sẽ tùy thuộc vào chúng và chúng tuân theo các yêu cầu của tài liệu này. Ví dụ bao gồm các chính sách OH&S của công ty, các chương trình giáo dục, đào tạo và nâng cao năng lực cũng như các biện pháp kiểm soát mua sắm.

Một tổ chức phải thiết lập, thực hiện, duy trì và liên tục cải tiến hệ thống quản lý OH&S, bao gồm các quá trình cần thiết và các tương tác của chúng, phù hợp với các yêu cầu của ISO 45001.

Đối với Hệ thống quản lý OH&S, tổ chức có thể quyết định cách thức tổ chức sẽ đáp ứng các yêu cầu của ISO 45001, bao gồm mức độ chi tiết và mức độ mà tổ chức sẽ:

Tích hợp các yêu cầu của hệ thống quản lý OH&S vào các hoạt động kinh doanh khác nhau của mình, chẳng hạn như thiết kế và phát triển , mua sắm, nguồn nhân lực, bán hàng và tiếp thị, v.v.

Kết hợp các vấn đề liên quan đến bối cảnh (4.1), các yêu cầu của bên quan tâm (4.2) và phạm vi (4.3) của hệ thống quản lý OH&S. Tận dụng các chính sách và quy trình do các bộ phận khác của tổ chức phát triển, chẳng hạn như chính sách OH&S của công ty, hệ thống quản lý tài liệu, chương trình năng lực, kiểm soát mua sắm, v.v. Lập hồ sơ quy trình một cách thích hợp, bao gồm cả các bản cập nhật và cung cấp cho tất cả những người có liên quan. Điều khoản 4.4 yêu cầu tổ chức thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý OH&S của mình, bao gồm các quá trình cần thiết và các tương tác của chúng. Hệ thống quản lý OH&S phải phản ánh bối cảnh của tổ chức, tương xứng với quy mô và mức độ phức tạp của nó và được cung cấp nguồn lực phù hợp.

Một OHSMS  phải được xem như một khuôn khổ tổ chức cần được giám sát liên tục và đánh giá định kỳ để đưa ra định hướng hiệu quả cho các phản ứng của tổ chức đối với các vấn đề bên trong và bên ngoài đang thay đổi. Hệ thống quản lý OH&S cần được phù hợp và tích hợp với các quá trình kinh doanh khác để đảm bảo rằng hiệu suất OH&S không bị tổn hại để có thể đạt được các mục tiêu kinh doanh khác, ví dụ: hy sinh sức khỏe và an toàn với chi phí đạt được các mục tiêu năng suất. Điều bắt buộc là các yêu cầu OH&S phải phù hợp và tích hợp với thực tiễn quản lý và quy trình kinh doanh của tổ chức. Ví dụ: nếu một tổ chức tiến hành đánh giá chiến lược hàng năm về vị trí thị trường, nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng cũng như hiệu quả kinh doanh, thì sẽ hiệu quả hơn khi kết hợp sự hiểu biết về các vấn đề bên trong và bên ngoài có thể ảnh hưởng đến hoạt động sức khỏe và an toàn, nhu cầu và mong đợi của bên quan tâm cũng như hiệu suất OH&S vào quá trình đó. Bằng cách đó, các vấn đề về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp có thể được đánh giá dựa trên chiến lược của tổ chức và các sáng kiến ​​OH&S có thể phù hợp với các yêu cầu kinh doanh khác.

Tổ chức nên xem xét việc áp dụng cách tiếp cận PDCA đối với hệ thống quản lý OH&S của mình như sau:

 • Lập kế hoạch – quyết định những gì tổ chức muốn đạt được (xem xét các vấn đề bên trong và bên ngoài, nhu cầu của các bên quan tâm, rủi ro và cơ hội), đồng thời đưa ra các quy trình và nguồn lực cần thiết.
 • Thực hiện – đưa các kế hoạch vào hành động.
 • Kiểm tra – giám sát và đo lường các quy trình và hiệu suất so với các yêu cầu và những gì bạn muốn đạt được.
 • Hành động – thực hiện các hành động để đối phó với sự không phù hợp và cải thiện hiệu suất OH&S.

Tham khảo hoạt động triển khai trên thực tế

Điều khoản này là điều khoản chung và rộng cho toàn OHSMS.

Hình thức biểu diễn của các quá trình là hoàn toàn tùy chọn. Chúng có thể được mô tả, ví dụ, như

 • Sơ đồ quá trình, sơ đồ con rùa
 • Mô tả bằng văn bản
 • Biểu đồ dòng chảy thường được kết hợp với bảng

Vì doanh nghiệp khác nhau sẽ có những quá trình/ hoạt động khác nhau nên khó thể đưa ra một bằng chứng hay một cách làm cụ thể. Yêu cầu điều khoản này bao gồm tất cả các điều khoản có trong tiêu chuẩn ISO 45001:2018, do đó để đáp ứng yêu cầu này bạn phải thực hiện và đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn này.


Biên soạn: Võ Trần

 

Categories: ISO 45001:2018

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.