ISO 45001:2018 – Điều khoản 7 – HỖ TRỢ

ISO 45001:2018 – Điều khoản 7 – HỖ TRỢ

Điều khoản “Hỗ trợ” bao gồm các quy định về nguồn lực, năng lực, nhận thức, trao đổi thông tin và thông tin dạng văn bản

7.1 Nguồn lực

Yêu cầu của tiêu chuẩn

Tất cả các nguồn lực cần thiết cho việc xây dựng, thực hiện, bảo trì và cải tiến liên tục SGA-MS phải được xác định và cung cấp sẵn sàng.

Những gì cần phải đạt được?

Về nguyên tắc, phần 7.1 là sự tiếp nối của các yêu cầu tiêu chuẩn đối với lãnh đạo cao nhất như được định nghĩa trong phần 5.1 và 5.3. có trách nhiệm tạo ra các điều kiện tiên quyết về vật chất, nhân sự và tài chính cho việc thực hiện OHSMS.

Tham khảo hoạt động triển khai thực tế

Lãnh đạo cao nhất phải xác định và phê duyệt các nguồn lực cần thiết cho OHSMS. Sự hiểu biết về các nguồn lực rất rộng và liên quan đến:

 • Nhân sự (kiến thức và kỹ năng)
 • Nguồn nguyên liệu (đầu vào)
 • Cơ sở hạ tầng (nhà cửa, thiết bị)
 • Công nghệ (máy móc, hệ thống, CNTT)
 • Nguồn tài chính (ngân sách đầu tư).

Yêu cầu rằng cả nguồn lực để giới thiệu OHSMS đều phải có sẵn (ví dụ: đào tạo bắt buộc, hoặc thuê các dịch vụ tư vấn) và các nguồn lực cho các nhiệm vụ thường xuyên trong OH&S MS đều được yêu cầu xác định và sẵn sàng. Điều này bao gồm ngân sách đầu tư cũng như kế hoạch vị trí hoặc ngân sách đào tạo.

Một điểm đóng vai trò quan trọng trong ISO 45001 là các yêu cầu được chính thức hóa để xử lý kiến ​​thức như một nguồn lực. Tuy nhiên, đặc biệt với tầm quan trọng của các nguồn lực này đối với việc duy trì tất cả các quá trình cũng như trong quá trình tích hợp các hệ thống quản lý (chất lượng, năng lượng, bảo mật CNTT, v.v.), các tổ chức cũng có thể giải quyết chủ đề này trong khuôn khổ của OHSMS của họ.

7.2 Năng lực

Do mối liên hệ giữa yêu cầu tiêu chuẩn này và yêu cầu 7.3 “Nhận thức”, cả hai yêu cầu tiêu chuẩn được xem xét cùng nhau.

Yêu cầu của tiêu chuẩn

Tổ chức phải (Phần 7.2)

 1. Xác định năng lực cần thiết của những nhân viên có ảnh hưởng đến hiệu suất OHS của họ
 2. Đảm bảo rằng nhân viên có đủ năng lực và khả năng nhận ra các mối nguy hiểm dựa trên giáo dục, đào tạo hoặc kinh nghiệm thích hợp
 3. Lập một kế hoạch đào tạo bao gồm các biện pháp để đạt được và duy trì năng lực
 4. Thực hiện đào tạo và đánh giá hiệu quả của đào tạo.

Thông tin dạng văn bản phải được lưu giữ để làm bằng chứng về năng lực.

Về nguyên tắc, nhận thức của tất cả nhân viên phải được nhận thức về:

 • Các chính sách và mục tiêu OHS
 • Điểm khởi đầu cho hành vi tuân thủ OHS trong lĩnh vực hoạt động của bạn (đóng góp vào hiệu quả của OHSMS và lợi thế của việc cải thiện hiệu suất OHS)
 • Hậu quả và ảnh hưởng có thể có của việc không tuân thủ các yêu cầu của OHS
 • Các mối nguy, rủi ro OHS và các biện pháp đã được xác định và có liên quan đến chúng
 • Quyền rút khỏi tình huống làm việc nếu nó là một mối nguy hiểm sắp xảy ra và nghiêm trọng đối với tính mạng hoặc sức khỏe của bạn và hành động này không có bất kỳ hậu quả hoặc trả đũa tiêu cực nào.

Những gì cần phải đạt được?

Trong khi điều khoản 7.2 xác định các yêu cầu về năng lực của nhân viên, thì điều khoản 7.3 chứa nội dung tối thiểu phải được chuyển tải trên OHSMS cho tất cả nhân viên. Điều này nhằm đảm bảo rằng tất cả những người làm việc cho một tổ chức có kiến ​​thức và nhận thức cần thiết để xác định một cách thích hợp các mối nguy trong lĩnh vực phụ trách của họ và để đối phó với các rủi ro OHS. Ngoài ra, việc nâng cao nhận thức cũng ảnh hưởng đến các bên liên quan bên ngoài tổ chức (Điều khoản 8.1, 8.2)

Tham khảo hoạt động triển khai thực tế

Tổ chức phải xác định những nhân viên có ảnh hưởng đến kết quả hoạt động OHS của mình. Trong điều khoản 4.2, chúng ta đã định nghĩa thuật ngữ “nhân viên” và xác định rằng điều này không chỉ bao gồm những nhân viên được sử dụng trong tổ chức (quản lý cao nhất, nhân viên quản lý và nhân viên không quản lý), mà còn cả những nhân viên không khác (ví dụ: nhân viên của các nhà cung cấp bên ngoài, nhà thầu, người lao động tạm thời). Đối với những nhân viên được tuyển dụng trong tổ chức, 3 bước sau đây phải được thực hiện theo một quy trình lặp lại liên tục.

 1. Xác định các kỹ năng cần thiết

Các năng lực cần thiết cho một vị trí là kết quả của:

 • Nhiệm vụ công việc (máy móc, quy trình, vật liệu)
 • Yêu cầu của các quá trình, hệ thống,
 • Yêu cầu pháp lý, các bên liên quan
 • Vai trò (ví dụ: khi được bổ nhiệm làm nhân viên phòng cháy chữa cháy)
 • Phân loại thứ bậc trong công ty (ví dụ: người giám sát hoặc nhân viên)
 • Các kỹ năng cần có cho công viêc/ nhiệm vụ

 

Năng lực hiểu ISO 45001 bao gồm khả năng áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng OH&S một cách an toàn trong bối cảnh công việc, để đối phó đúng đắn với các mối nguy và rủi ro xảy ra trong điều kiện làm việc bình thường và phản ứng thích hợp trong các tình huống khẩn cấp. Theo quan điểm của OHSMS, ở đây phải ghi lại chính xác những kiến ​​thức và kỹ năng mà cá nhân phải có để làm việc phù hợp với OHS.

Các năng lực yêu cầu được tổng hợp rất rõ ràng trong ma trận năng lực (xem Hình 7.1), vì chúng là ví dụ. Một phần là do các yêu cầu về kiến ​​thức nguồn lực của ISO 9001: 2015 ngày càng được tìm thấy trong hệ thống quản lý chất lượng của các tổ chức. Bạn có thể bắt đầu ở đây.

 1. Lập kế hoạch đào tạo

Năng lực là ví dụ thông qua so sánh mục tiêu / thực tế của các yêu cầu công việc và người giữ công việc để phát triển hoặc duy trì. Theo đó, các yêu cầu đào tạo đối với nhân viên có thể được xuất phát trên cơ sở ma trận năng lực và ma trận năng lực có thể được mở rộng để bao gồm cả kế hoạch đào tạo (tất nhiên ma trận năng lực và kế hoạch đào tạo cũng có thể được lưu giữ thành các tài liệu riêng biệt).

Ngày tháng và trách nhiệm cũng như xác minh phải được quy định cho các khóa đào tạo hoặc hướng dẫn (xem Hình 7.1). Thường nên ghi lại năng lực và lên kế hoạch cho các khóa đào tạo trên cơ sở cụ thể của từng bộ phận.

Đặc biệt trong lĩnh vực OHS có những yêu cầu pháp lý nghiêm ngặt về hướng dẫn và đào tạo, những yêu cầu này cũng nằm trong kế hoạch đào tạo. Ví dụ, nghĩa vụ chung của người sử dụng lao động là hướng dẫn nhân viên qua OHS về nơi làm việc hoặc lĩnh vực trách nhiệm của họ theo quy định hoặc hướng dẫn nhân viên về các phương pháp và quy trình khi sử dụng các chất độc hại. Khi xây dựng kế hoạch đào tạo, cũng phải đảm bảo rằng năng lực (đặc biệt như sơ cứu viên, thành viên mạng lưới an toàn vệ sinh viên) được duy trì và các khóa đào tạo phải được lập kế hoạch định kỳ (chẳng hạn như các khóa bồi dưỡng cho sơ cứu viên định kỳ theo quy định)

 

Ma trận năng lực Lịch đào tạo Đánh giá
Nhóm Vị trí/ chức vụ Nhiệm vụ Yêu cầu năng lực Đào tạo Thời gian Giảng viên/ tổ chức Đánh giá yêu cầu đào tạo Đào tạo lặp lại được thực hiện trên:
                 
                 
                 
                 

Hình 7.1 Biểu mẫu ma trận năng lực và kế hoạch đào tạo

Ngoài các khóa đào tạo liên quan đến công việc bắt buộc, các yêu cầu tiêu chuẩn từ điều khoản 7.3 phải được tính đến khi lập kế hoạch cho các khóa đào tạo. Ví dụ: Tất cả nhân viên ít nhất phải được đào tạo về chính sách và mục tiêu OHS, hậu quả và ảnh hưởng có thể có của việc không tuân thủ các yêu cầu của OHSMS cũng như các mối nguy liên quan , các rủi ro và biện pháp OHS, các chính sách OHS và mục tiêu được chia sẻ cho tất cả nhân viên. Nâng cao nhận thức về các mối nguy và các phương pháp tiếp cận liên quan đến lĩnh vực hoạt động. Tuy nhiên, các khóa đào tạo hoặc hướng dẫn không phải là điểm khởi đầu duy nhất để nâng cao nhận thức của nhân viên mà còn là các hình thức tham gia và tham vấn đã được đề cập trong điều khoản 5.4.

 1. Thực hiện các khóa đào tạo và đánh giá hiệu quả.

Phải cung cấp bằng chứng cho các khóa đào tạo trong kế hoạch đào tạo, thông qua danh sách người tham gia hoặc bằng chứng tương ứng. Hiệu quả của khóa đào tạo có thể được đo lường khi kết thúc khóa đào tạo hoặc thông qua các công cụ khác, chẳng hạn như : kiểm tra trực tuyến được đánh giá.

Đối với những nhân viên không được tuyển dụng trong tổ chức, chẳng hạn như nhân viên của các nhà cung cấp bên ngoài, nhà thầu, công nhân tạm thời, phải có các hình thức phổ biến/ đào tạo thích hợp nếu các hoạt động của họ liên quan đến hoạt động OHS của tổ chức. Công nhân tạm thời có thể  được đưa vào kế hoạch đào tạo như một nhóm đối tượng riêng biệt và được đào tạo khi bắt đầu công việc. Đối với các nhà cung cấp và nhà thầu bên ngoài, chủ đề có thể được điều chỉnh thông qua sự phối hợp của công ty bên ngoài (xem điều khoản 8.1).

 

7.3 Nhận thức

Yêu cầu tiêu chuẩn này đã được xem xét liên quan đến điều khoản 7.2.

 

7.4 Trao đổi thông tin

Yêu cầu của tiêu chuẩn

Tổ chức phải xác định một quá trình trao đổi thông tin nội bộ và bên ngoài bao gồm:

 • về cái gì
 • khi nào
 • với ai
 • thế nào.

được trao đổi thông tin. Các khía cạnh đa dạng như ngôn ngữ, văn hóa, khả năng đọc viết và khuyết tật phải được tính đến. Phải tính đến quan điểm của các bên quan tâm bên ngoài (ví dụ: khiếu nại), các yêu cầu từ nghĩa vụ pháp lý và các yêu cầu khác (ví dụ: nghĩa vụ báo cáo với cơ quan chức năng). Thông tin được trao đổi phải khớp với thông tin được tạo trong OHSMS (ví dụ: tính cập nhật).

Ngoài ra, các tuyên bố liên quan về OHSMS phải được phản hồi và, nếu thích hợp, thông tin dạng văn bản phải được lưu giữ làm bằng chứng cho việc giao tiếp của họ.

Cụ thể đối với trao đổi thông tin nội bộ, nó được quy định rằng:

 • Thông tin và những thay đổi liên quan đến OH&S phải được thông báo nội bộ giữa các cấp và chức năng khác nhau của tổ chức và
 • Các quá trình giao tiếp phải cho phép nhân viên đóng góp vào việc cải tiến liên tục.

Liên quan đến trao đổi thông tin bên ngoài là các yêu cầu thông tin liên quan của OHSMS, đặc biệt nếu nó là kết quả của các nghĩa vụ pháp lý và các yêu cầu khác, phải được thông báo.

Những gì cần phải đạt được?

Cần có quá trình giao tiếp xác định ai, khi nào, bằng cách nào, nhận thông tin nào về OHSMS.

Tham khảo hoạt động triển khai thực tế

Khi xác định nội dung, công cụ, nhóm mục tiêu và ngày giao tiếp, phải tính đến việc bản thân tiêu chuẩn đã quy định thông tin nào sẽ được truyền đạt trong nội bộ hoặc bên ngoài. Chính sách OHS phải được thông báo cho tất cả nhân viên theo Mục 5.2 và được cung cấp cho các bên quan tâm khác. Tổ chức phải xác định cách thức truyền đạt chính sách OHS trong nội bộ và bên ngoài. Bảng 7.1 giới thiệu tổng quan về các nội dung trao đổi thông tin khác theo yêu cầu của ISO 45001.

Tổ chức phải xác định cách thức, ai và khi nào nội dung này sẽ được truyền đạt và thông tin bổ sung mà nó phải truyền đạt (ví dụ: giới hạn các phép đo giá trị do theo nghĩa vụ pháp lý hoặc tiêu chuẩn ISO 45001, khách hàng, các yêu cầu khác) (ví dụ: Báo cáo quan trắc OHS).

Điều khoản Nội dung giao tiếp / thông tin bắt buộc Int. Ext.
5.1 Truyền đạt tầm quan trọng của việc quản lý OHS hiệu quả cũng như việc đáp ứng các yêu cầu của OHSMS x
5.2 Làm cho chính sách OHS được biết đến cho tất cả nhân viên x
5.2 Cung cấp chính sách OHS cho các bên quan tâm khi thích hợp x
5.3 Nêu rõ trách nhiệm và quyền hạn của các vai trò liên quan ở tất cả các cấp x
5.4 Xác định những gì và làm thế nào để truyền đạt về sự tham gia của nhân viên x
6.1.3 Nhiệm vụ hoạt động để hành động từ các nghĩa vụ pháp lý và các yêu cầu khác x
6.2.1 Truyền đạt các mục tiêu OHS x
7.3 Nhận thức OHSMS theo trọng tâm của điều khoản 7.3 x
7.4.1 Phản ứng với các tuyên bố có liên quan x x
7.4.2 Truyền đạt thông tin liên quan đến OHS ở các cấp độ và chức năng khác nhau x
7.4.3 Truyền thông tin liên quan đến OHSMS x
8.2 Truyền thông và cung cấp thông tin liên quan từ quản lý liên tục kinh doanh cho tất cả nhân viên về nhiệm vụ và trách nhiệm của họ x
8.2 Truyền thông tin liên quan từ ban quản lý trường hợp khẩn cấp đến nhà thầu, khách tham quan, dịch vụ khẩn cấp, chính quyền và cộng đồng địa phương, nếu thích hợp x
9.1.1 Giám sát kết quả x x
9.2.2 Thông báo kết quả đánh giá nội bộ cho các nhà quản lý có trách nhiệm cũng như các kết quả đánh giá liên quan cho nhân viên và, nếu có, đại diện của họ và các bên quan tâm có liên quan khác x
9.3 Thông báo các yếu tố đầu vào cho việc xem xét của ban quản lý cho lãnh đạo cao nhất x
9.3 Thông báo các kết quả liên quan của các đánh giá của ban lãnh đạo cho nhân viên và, nếu có, đại diện của họ thông qua lãnh đạo cao nhất x
10.2 Báo cáo sự cố và không phù hợp x x
10.2 Truyền thông tin dạng văn bản về sự không phù hợp và các biện pháp khắc phục cho nhân viên bị ảnh hưởng và đại diện của họ, nếu có x x
10.3 Thông báo các kết quả có liên quan của quá trình cải tiến liên tục cho nhân viên và đại diện của họ, nếu có x

Hình 7.2 Ma trận trao đổi thông tin nội bộ và bên ngoài

Để hệ thống hóa nội dung cần trao đổi, nên tạo một ma trận trao đổi thông tin  (xem Hình.7.2), được phân biệt theo:

 • giao tiếp nội bộ, tức là giữa các cấp và các khu vực chức năng khác nhau của tổ chức và
 • Giao tiếp bên ngoài với các bên quan tâm bên ngoài (ví dụ: chính quyền, khách hàng, nhà cung cấp, cộng đồng dân cư xung quanh).
Cái gì Khi nào Với ai Cách thức Trách nhiệm Bằng chứng
Sự giao tiếp nội bộ
Chính sách OHS, mục tiêu, trách nhiệm, hiệu suất, sự phát triển Hàng năm Tất cả nhân viên Thông tin hàng năm của OHS về sự kiện Giám đốc điều hành Lời mời theo năm
Nhiệm vụ hoạt động để hành động trong OHSMS Hàng tháng Giám đốc điều hành Cuộc họp hàng tháng Đại diện OHS Biên bản cuộc họp
Truyền thông bên ngoài
Thông tin cơ bản về OHSMS và sự phát triển thêm của nó Hàng năm Các bên quan tâm Internet Người được chỉ định Trang mạng
Kết quả điều tra sự cố Khi xảy ra Cơ quan, tổ chức Biểu mẫu báo cáo sự cố Đại diện OHS Số biểu mẫu và trạng thái sửa đổi

Hình 7.2 Dạng ma trận giao tiếp

Việc xác minh cũng nên được chỉ rõ ở đây.

Để có thể chứng minh một cách minh bạch các yêu cầu của các bên quan tâm và phản ứng đối với họ, cũng nên ghi lại những điều này dưới dạng biểu mẫu (xem Hình 7.3).

Thông tin có liên quan Hành động
Ai Vấn đề Người nhận Xác minh Hành động/ kết quả Phản hồi bằng cách nào
           
           

Hình 7.3 Mẫu tài liệu về các yêu cầu liên quan của các bên quan tâm

 

7.5 Thông tin dạng văn bản

Yêu cầu của tiêu chuẩn

Những điều sau đây phải được ghi lại trong OHSMS:

 1. a) thông tin theo yêu cầu của tiêu chuẩn (xem Bảng 7.2) và
 2. b) Thông tin mà tổ chức xác định là cần thiết đối với tính hiệu quả của OH&S MS

Các quy tắc tạo và cập nhật thông tin dạng văn bản phải được xác định, bao gồm:

 • Nhận dạng và mô tả (ví dụ: tiêu đề, ngày tháng, tác giả hoặc số tham chiếu)
 • Định dạng (ví dụ: ngôn ngữ, phiên bản phần mềm, đồ họa) và phương tiện (ví dụ: giấy, điện tử)
 • Xem xét và phê duyệt trước khi phát hành.

Cả thông tin tài liệu nội bộ và bên ngoài đều phải được quản lý, ví dụ như các quy tắc phải được đặt ra cho:

 • Tính khả dụng, phân phối, truy cập, khám phá, sử dụng
 • Nộp hồ sơ, lưu trữ, bảo quản
 • Bảo mật thông tin, bảo vệ dữ liệu
 • Cập nhật, giám sát các thay đổi
 • Nhận dạng, kiểm soát thông tin tài liệu bên ngoài hoặc đã lỗi thời.
Điều khoản Loại thông tin được lập thành văn bản
4.3 Phạm vi hệ thống
5.2 Chính sách
5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn
6.1.1 Các rủi ro và cơ hội đã xác định, các biện pháp thu được
6.1.2.1/6.1.2.2 Các rủi ro đã xác định từ các mối nguy và phương pháp luận để đánh giá
6.1.3 Các nghĩa vụ ràng buộc và các nghĩa vụ của công ty để hành động
6.2.2 Các mục tiêu và kế hoạch
7.2 Chứng minh năng lực
7.4.1 Bằng chứng về trao đổi thông tin bên trong và bên ngoài
8.1.1 Quy định về các quá trình liên quan
8.2 Các quy định về quản lý khẩn cấp và kế hoạch khẩn cấp
9.1.2 Kết quả đánh giá tuân thủ
9.2.2 Thực hiện chương trình đánh giá và kết quả đánh giá
9.3 Kết quả xem xét của lãnh đạo
10.2 Sự cố, sự không phù hợp, các biện pháp đã thực hiện, kết quả của các biện pháp, hành động khắc phục, tính hiệu quả
10.3 Thông tin về sự cải tiến liên tục

Tab.7.2 Yêu cầu thông tin dạng văn bản theo ISO 45001

Những gì cần phải đạt được?

Các quy định quan trọng trong OHSMS phải được lập thành văn bản để có thể hiểu một cách khách quan về cấu trúc, chức năng và tình trạng thực hiện của hệ thống quản lý. Quy tắc áp dụng rằng chỉ những gì được lập thành tài liệu mới có thể được xác minh. Do đó, tài liệu đóng một vai trò quan trọng trong đánh giá nội bộ và bên ngoài.

Hỗ trợ triển khai trên thực tế

Với sự ra đời của cấu trúc bậc cao – HLS, sự phân biệt giữa tài liệu và hồ sơ không còn nữa, mà thay vào đó thuật ngữ “thông tin dạng văn bản” được sử dụng.

Tại các điều khoản khác nhau, ISO 45001 quy định thông tin dạng văn bản tối thiểu phải được lưu giữ sẵn có (xem điểm a, điều khoản 7.5)

Thông tin tài liệu này  thường bao gồm thông tin mà tổ chức xác định là cần thiết đối với tính hiệu quả của OHSMS (xem điểm b, điều khoản 7.5). Điều này có thể bao gồm:

 • Các tài liệu tương ứng từ hệ thống quản lý chất lượng (ví dụ: danh sách khách hàng, nhà cung cấp)
 • tài liệu nội bộ liên quan đến OHS (ví dụ: kế hoạch địa điểm, kế hoạch truyền thông) và
 • tài liệu bên ngoài liên quan đến OHS (ví dụ: báo cáo thử nghiệm).

Do đó, các tài liệu nêu tại điểm a) và b) ở trên có thể là:

 • Tài liệu đặc tả (mô tả quy trình / hướng dẫn thủ tục, ví dụ: để thực hiện đánh giá rủi ro)
 • Các tài liệu bằng chứng (các hồ sơ như biểu mẫu hoặc danh sách kiểm tra đã hoàn thành, ví dụ: kết quả đánh giá rủi ro)
 • Tài liệu vận hành (ví dụ: sơ đồ tổ chức, sơ đồ mặt bằng) và các tài liệu nội bộ khác (ví dụ: báo cáo đo lường về giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp)
 • tài liệu bên ngoài (thông tin từ các đối tác hợp đồng, tác nhân bên ngoài, tiêu chuẩn).

Đối với thông tin dạng văn bản nội bộ và bên ngoài, các quy tắc phải được xác định để tạo và kiểm soát chúng. Những điều này cũng được quy định trong các hướng dẫn thủ tục và phần lớn có thể nhận biết được trên chính các tài liệu ở phần đầu và phần dưới trang của thông tin dạng văn bản đó.

Để hệ thống hóa số lượng lớn thông tin dạng văn bản phát sinh, nên lập ma trận tài liệu. Từ đó, cấu trúc của toàn bộ tài liệu OHS, các tài liệu áp dụng khác cho từng hạng mục cũng như các quy định về kiểm soát tài liệu trở nên rõ ràng. Các điểm chính của cấu trúc (nghĩa là các điều khoản 4, 5, 6, v.v.) có thể được sử dụng cho các mô tả ngắn dưới dạng các chương thủ công, để giải thích những gì được quy định trong các chương tương ứng theo quan điểm của OHSMS. Đây là một giải pháp rất thực dụng để giải thích cấu trúc của tài liệu OHSMS cho tất cả người dùng. Ngoài ra, các ứng dụng dựa trên web cũng rất phổ biến. Về cơ bản, tài liệu nên được giữ ở mức nhỏ nhất cần thiết, nhưng càng nhiều thông tin càng tốt.

Cuối cùng, chúng tôi muốn đề cập về hệ thống thông tin dạng văn bản của OHSMS rằng thường thì các tố chức không bắt đầu từ “số không”, và có thể xây dựng trên các cấu trúc và tài liệu hiện có. Do các tiêu chuẩn khác cũng được xây dựng dựa trên cấu trúc bậc cao – HLS, các yêu cầu cũng tương tự được đặt ra đối với hệ thống quản lý khác về thông tin dạng văn bản cần thiết trong ISO 9001 về chất lượng, ISO 14001 về môi trường và ISO 50001 đối với hệ thống quản lý năng lượng. Sự tích hợp này nên được sử dụng bằng cách kiểm tra các yêu cầu của các hướng dẫn hoặc biểu mẫu thủ tục của hệ thống quản lý đã có sẵn có thể bổ sung / sửa đổi cho phù hợp(ví dụ: thông tin liên lạc nội bộ, bên ngoài).


Biên soạn: Võ Trần

 

Categories: ISO 45001:2018

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.