Archive

Quay lại trang chủ
ISO 14001:2015 ISO 22 000 : 2018 ISO 45001:2018 ISO 9001:2015

SỬ DỤNG DẤU CHỨNG NHẬN VÀ CÁC THÔNG TIN CHỨNG NHẬN TRÊN BAO BÌ SẢN PHẨM

Về sử dụng dấu chứng nhận và các thông tin chứng nhận trên bao bì sản phẩm được chia là ba nhóm: Nhóm 1: gồm các tiêu chuẩn như ISO

ISO 14001:2015

ISO14001:2015 Hướng dẫn nhóm thực hành đánh giá về: Quan điểm đánh giá vòng đời

ISO14001:2015 Hướng dẫn nhóm thực hành đánh giá về Quan điểm vòng đời kiểm toán Yêu cầu đối với quan điểm Vòng đời được nêu trên hai điều khoản viz.