Archive

Quay lại trang chủ
ISO 22 000 : 2018

ISO 22000:2018 – ĐK 8.9.4.2 Đánh giá để thông qua

TỪNG LÔ SẢN PHẨM CHỊU TÁC ĐỘNG TỪ SỰ KHÔNG PHÙ HỢP PHẢI ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ Tiêu chuẩn yêu cầu: Từng lô sản phẩm chịu tác động từ sự không

ISO 22 000 : 2018

ISO 22000:2018 – ĐK 8.9.4.1 YÊU CẦU CHUNG (XỬ LÝ CÁC SẢN PHẨM KHÔNG AN TOÀN TIỀM ẨN)

8.9.4  XỬ LÝ CÁC SẢN PHẨM KHÔNG AN TOÀN TIỀM ẨN 8.9.4.1  YÊU CẦU CHUNG TỔ CHỨC PHẢI THỰC HIỆN CÁC HÀNH ĐỘNG ĐỂ NGĂN NGỪA CÁC SẢN PHẨM KHÔNG

ISO 22 000 : 2018

ISO 22000:2018 – ĐK 8.9.3 HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC

HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHẢI ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ KHI CÁC GIỚI HẠN TỚI HẠN TẠI CÁC CCP VÀ/HOẶC CÁC TIÊU CHÍ HÀNH ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC OPRP KHÔNG ĐÁP ỨNG

ISO 22 000 : 2018

ISO 22000:2018 – ĐIỀU KHOẢN 8.9.1 VÀ 8.9.2 – SỰ KHÔNG PHÙ HỢP

8.9.1  Yêu cầu chung TỔ CHỨC PHẢI ĐẢM BẢO RẰNG DỮ LIỆU THU ĐƯỢC TỪ VIỆC GIÁM SÁT CÁC OPRP VÀ TẠI CÁC CCP ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CÓ NĂNG LỰC.

ISO 22 000 : 2018

ISO 22000:2018 – ĐK 8.8 THẨM TRA LIÊN QUAN ĐẾN CÁC PRP VÀ KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT MỐI NGUY

8.8.1  THẨM TRA TỔ CHỨC PHẢI THIẾT LẬP, ÁP DỤNG VÀ DUY TRÌ CÁC HOẠT ĐỘNG THẨM TRA Tiêu chuẩn yêu cầu: Tổ chức phải thiết lập, áp dụng và

ISO 22 000 : 2018

ISO 22000:2018 – ĐK 8.7 KIỂM SOÁT VIỆC GIÁM SÁT VÀ ĐO LƯỜNG

TỔ CHỨC PHẢI CUNG CẤP BẰNG CHỨNG CHO THẤY CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT VÀ THIẾT BỊ SỬ DỤNG ĐÃ PHÙ HỢP Tiêu chuẩn yêu cầu:

ISO 22 000 : 2018

8.6 CẬP NHẬT THÔNG TIN XÁC ĐỊNH CÁC PRP VÀ KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT MỐI NGUY

TỔ CHỨC PHẢI ĐẢM BẢO RẰNG KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT MỐI NGUY VÀ/HOẶC PRP ĐƯỢC CẬP NHẬT Tiêu chuẩn yêu cầu: Tổ chức phải đảm bảo rằng kế hoạch kiểm

ISO 9001:2015

Hướng dẫn đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 – Phần 1 – Công thức chung

Như bài viết HƯỚNG DẪN HOẠCH ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG BẢO TRÌ THEO HTQLCL ISO 9001:2015 ( http://quantri24h.com/huong-dan-hoach-dinh-va-danh-gia-noi-bo-hoat-dong-bao-tri-theo-htqlcl-iso-90012015/ )tôi đã để cập đến phương pháp đánh